ในหลวงมีพระราชสาส์นวันเอกราชสาธารณรัฐโกตดิวัวร์

ในหลวงมีพระราชสาส์นวันเอกราชสาธารณรัฐโกตดิวัวร์

ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโกตดิวัวร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ความว่า

ฯพณฯ นายอะลัสซาน วาตารา

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโกตดิวัวร์

กรุงยามุสซุโกร

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสาธารณรัฐโกตดิวัวร์

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว