กกต.รับจดตั้งพรรค‘ไทยชนะ’-ปธ.สภาเอสเอ็มอีเชียงใหม่นั่ง หน.

กกต.รับจดตั้งพรรค‘ไทยชนะ’-ปธ.สภาเอสเอ็มอีเชียงใหม่นั่ง หน.

กกต.รับจดทะเบียนพรรค “ไทยชนะ” มี ปธ.สภาเอสเอ็มอี จ.เชียงใหม่ นั่งหัวหน้า นักธุรกิจสาวนั่งเลขาฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 .. 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่นายทะเบียนพรรคการเมือง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง แห่ง พ...ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จำนวน 1 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคไทยชนะ โดยจะส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ขณะที่ปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ยังดำเนินกิจการอยู่ จำนวน 83 พรรคการเมือง

163064359121

ทั้งนี้ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนคือวันที่ 31 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 ส.ค.2565 พรรคการเมืองต้องดำเนินการให้มีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน และต้องเพิ่มจำนวนสมาชิกให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายใน 4 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง และจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป หากพรรคการเมืองไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นเหตุให้พรรคการเมืองนั้น สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการจดจัดตั้งพรรคไทยชนะ ปรากฎชื่อของ นายจักรพงศ์ ชื่นดวง ประธานสภาสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (เอสเอ็มอี) จ.เชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคไทยชนะ และมี น.ส.รมนต์อร บุญเรือง กรรมการ บริษัท วีอาร์ โกลบอล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นเลขาธิการพรรคไทยชนะ

สำหรับนายจักรพงศ์ ชื่นดวง นอกเหนือจากเป็นประธานสภาเอสเอ็มอี จ.เชียงใหม่แล้ว ยังเคยเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฏร

ทั้งนี้น่าสังเกตว่าชื่อพรรคไทยชนะ มีความคล้ายคลึงกับชื่อนโยบายของรัฐบาล พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา