ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่ง ทบทวนและปรับปรุงประกาศ'ตราสารหนี้' ถึง 1 ต.ค.นี้

ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่ง ทบทวนและปรับปรุงประกาศ'ตราสารหนี้' ถึง 1 ต.ค.นี้

ก.ล.ต. เตรียมทบทวนประกาศตราสารหนี้ ตามโครงการ regulatory guillotine เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และผู้ลงทุน ถึง 1 ต.ค.นี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงประกาศตราสารหนี้ ตามโครงการ regulatory guillotine เพื่อยกระดับการกำกับดูแลการเสนอขายตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งลดภาระของผู้ออกตราสารหนี้ แต่ยังคงระดับการคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ก.ล.ต. ได้ทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท รวมถึงประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวคิดในการปรับปรุงหลักเกณฑ์กำกับดูแลตราสารหนี้ ดังนี้
(1) ปรับลดจำนวนประกาศการอนุญาตเสนอขายตราสารหนี้เพื่อลดความซับซ้อนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน
(2) ทบทวนหลักเกณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับตราสารประเภทอื่นโดยไม่ทำให้ผู้ออกตราสารหนี้มีภาระเกินความความจำเป็น
(3) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจน กระชับ และเข้าใจง่าย 

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564