‘ในหลวง’ พระราชทานถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัย สมุทรปราการ

‘ในหลวง’ พระราชทานถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัย สมุทรปราการ

“ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

163049556825

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว

163049555588

163049556918

วันนี้ (1 ก.ย.64) เวลา 13.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,000 ถุง ไปมอบแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

163049556963

163049553660

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่บ้านซิตี้วิลเลจ นิคมอุตสาหกรรมบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ พื้นที่หมู่บ้านเก้าแสน หมู่ที่ 9 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี และพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนรวม 12 ครอบครัว พร้อมทั้งพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปรกติสุขต่อไป ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

163049554542

163049553180

163049554979

จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศต่ำทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันกว่า 4 ชั่วโมงในพื้นที่อำเภอต่างๆ เมื่อวันที่ 28 และ 29 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ 120 มิลลิเมตร ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำล้นตลิ่ง ประกอบกับเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้าทำให้เกิดน้ำท่วมขังใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางบ่อ อำเภอบางพลี และอำเภอบางเสาธง โดยเฉพาะในพื้นที่พื้นที่ลุ่มต่ำ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ในบางจุดน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร ทำให้โรงงานและบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ขณะนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่เป็นการเร่งด่วนแล้ว

163049557793

163049561333

163049557780

163049559211