เปิดแฟ้ม ครม.วันนี้ ‘คลัง’ ชงต่อVAT 7% อีก1 ปีประคองเศรษฐกิจ

เปิดแฟ้ม ครม.วันนี้ ‘คลัง’ ชงต่อVAT 7% อีก1 ปีประคองเศรษฐกิจ

คลังชง ครม.วันนี้คงVAT 7% ต่ออีก1ปี ประคองเศรษฐกิจ ช่วงสถานการณ์โควิด-19 รักษาระดับการจับจ่าย พร้อมเสนออุดหนุนค่าเล่าเรียนสายอาชีพ-อาชีวะ

ผู้สื่อข่างรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (24 ส.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ จากตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล 

โดยมีวาระการพิจารณาที่สำคัญคือกระทรวงการคลัง เสนอให้ต่ออายุอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยลดจาก 10% เหลือ 7%

ซึ่งเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย. 2564 ออกไปอีก 1-2 ปี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และรักษาระดับการใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ต่อไป 

สำหรับวาระเพื่อพิจารณาอื่นๆที่น่าสนใจได้แก่ การขอแก้ไขสัญญากู้จากองค์การการค้าความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น เลขที่ TXXXV-1 สาหรับโครงการ พัฒนากาลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถ ภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

กระทรวงศึกษาเสนอการอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีวะศึกษา และสายอาชีพ

และการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสานักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น 

สำหรับวาระเพื่อทราบที่น่าสนใจ เช่น กระทรวงการคลังรายงานกิจการประจาปี งบดุล บัญชีกาไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.63 

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการชาระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการการชาระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ขณะที่กระทรวงมหาดไทยเสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง COVID-19 : ผลกระทบต่อความมั่นคง ของคณะกรรมาธิการ การทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา