‘ในหลวง’ พระราชทานรถไฟฟ้า ถวายแด่ พระครูมงคลจันโทภาส จ.พิษณุโลก

‘ในหลวง’ พระราชทานรถไฟฟ้า ถวายแด่ พระครูมงคลจันโทภาส จ.พิษณุโลก

"ในหลวง" พระราชทานรถไฟฟ้าถวายแด่ พระครูมงคลจันโทภาส (สุทัศน์ จนฺทาโก) เจ้าอาวาสวัดวังไม้ตอก จ.พิษณุโลก

162970791326

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่ พระครูมงคลจันโทภาส (สุทัศน์ จนฺทาโก) เจ้าอาวาสวัดวังไม้ตอก จังหวัดพิษณุโลก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเลื่อมใส พระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” และทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ชราภาพ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่ พระครูมงคลจันโทภาส (สุทัศน์ จนฺทาโก) เจ้าอาวาสวัดวังไม้ตอก จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 11.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่ พระครูมงคลจันโทภาส (สุทัศน์ จนฺทาโก) อายุ 102 ปี พรรษา 39 เจ้าอาวาสวัดวังไม้ตอก ตำบลพันสาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ เผยแผ่หลักธรรมคำสอน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

162970791341

162970791311

162970791329