ข้าวหอมปทุมธานี 1650-1720 บาท/100กก.

ข้าวหอมปทุมธานี 1650-1720 บาท/100กก.

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2564

  • ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ

                 ชนิดข้าว                                   บาท/100 กก.

ข้าวหอมมะลิจังหวัด (63/64)                                 -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (61/62)                        -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63)                  2100-2150

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64)             1830-2000

ปลายข้าวหอมมะลิ (62/63)                                1200

ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64)                            280

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)   

      (ตลาดเงียบ การซื้อขายน้อย)                     1650-1720

ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                           1200

ข้าวขาว 100% ชั้น 2                                         -

ข้าวขาว 5%                                            1170-1190

ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ                                    980-1050

ปลายข้าวขาวซีวัน                                         900-920

รำข้าวขาว (ก.ก.)                                       9.20-9.40

ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย

162885589687