ราชกิจจาฯ ออกประกาศสำนักนายกฯ กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

ราชกิจจาฯ ออกประกาศสำนักนายกฯ กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศสำนักนายกฯ กำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (4 สิงหาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 305) ความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไว้เป็นเครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ดังปรากฏรายละเอียดของภาพเครื่องหมายราชการดังกล่าว ท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 

ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

162817503358

คำอธิบายเครื่องหมายราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

162817498389

“พระวชิระ” สัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธย “วชิราวุธ” ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดการอุดมศึกษาของไทย พื้นหลังคืออะตอมสื่อถึงความเป็นวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีอิเล็กตรอน 4 ตัว สื่อถึงการรวมกันของ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เกิดเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเลือกใช้สีแสด สีม่วง และสีเหลือง ซึ่งเป็นสีที่มีความหมายดังนี้

– สีแสด สีประจจำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

– สีม่วง สีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดการอุดมศึกษาของไทย

– สีเหลือง สีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”