เศรษฐกิจ

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64) 1780-2000 บาท/100กก.

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2564

  • ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ

              ชนิดข้าว                                    บาท/100 กก.

ข้าวหอมมะลิจังหวัด (63/64)                                -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (61/62)                       -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63)                 2050-2150

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64)            1780-2000

ปลายข้าวหอมมะลิ (62/63)                              1200

ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64)                          1250

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)  

    (ตลาดเงียบ การซื้อขายน้อย)                      1600-1650

ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                         1160

ข้าวขาว 100% ชั้น 2                                       -

ข้าวขาว 5%                                           1170-1180

ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ                                  1000-1050

ปลายข้าวขาวซีวัน                                         900-920  

รำข้าวขาว (ก.ก.)                                      9.20-9.40

ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย

162816093346