การเมือง

'ศบค.มท.' สั่งจังหวัดชายแดนตั้งจุดสกัด 'แรงงานต่างด้าว' หลังกัมพูชาสั่งล็อกดาวน์ 8 จังหวัด

"ศบค.มท." สั่งจังหวัดชายแดน เกาะติดแผนล็อกดาวน์ 8 จังหวัดกัมพูชา สกัด "โควิด" เดลต้า ตั้งจุดสกัดแรงงานต่างด้าว

วันที่ 31 .. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) โดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและประสานงานผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการ เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า รัฐบาลกัมพูชาได้ออกประกาศควบคุมการปิดพื้นที่ใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเกาะกง จังหวัดโพธิ์สัต จังหวัดพระตะบอง จังหวัดไพลิน จังหวัดบันเตียเมียนเจย จังหวัดอุดรเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร และจังหวัดเสียมราฐ ซึ่งเป็นจังหวัดตรงข้ามกับจังหวัดชายแดนด้านประเทศกัมพูชา

รวมถึงการบังคับใช้มาตรการระงับการใช้จุดผ่านแดนถาวรระหว่างกัมพูชา-ไทยเป็นการชั่วคราวโดยไม่อนุญาตให้มีการเดินทางเข้า-ออกระหว่างกัน ยกเว้นกรณีการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินและการขนส่งสินค้าเป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า

โดยการระงับใช้จุดผ่านแดนระหว่างกัมพูชา-ไทยเป็นการชั่วคราวนั้น จะส่งผลกระทบต่อการเดินทางกลับประเทศกัมพูชาของแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยซึ่งยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยอาจมีแรงงานกัมพูชาที่ไม่สามารถข้ามไปฝั่งประเทศกัมพูชาได้ จนมีการตกค้างสะสมและกลายเป็นความแออัดในฝั่งไทยรวมทั้งอาจมีการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของหน่วยงานในพื้นที่ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายฉัตรชัย จึงได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อให้รับทราบมาตรการของประเทศกัมพูชา และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวไทยและชาวกัมพูชาในพื้นที่รับทราบ เฝ้าระวัง และป้องกันการเดินทางออกนอกพื้นที่ของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขและแนวทางที่ ศบค.มท.กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

สำหรับจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาให้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการลักลอบเดินทางเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา รวมทั้งการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดในพื้นที่ชายแดน ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าในการประสานงานที่สำคัญในระดับท้องถิ่น จะต้องแจ้งกระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป