การเมือง

'วุฒิสภา' ขยายคำสั่ง ให้ 'ขรก.' WFH ขั้นสูง ถึง 31 สิงหาคม

เลขาธิการวุฒิสภา ออกประกาศ ให้ข้าราชการ ยกเว้นผู้บริหารระดับสูง WFH ขั้นสูง ถึง 31 สิงหาคม

       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ออกประกาศขยายเวลาให้ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัย (work from home) จากเดิมที่ประกาศกำหนดเวลา ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 ไปเป็น วันที่ 3 - 31 สิงหาคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงต้องออกประกาศดังกล่าวเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติงานในที่พักอาศัยขั้นสูงสุดเต็มจำนวน

       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประกาศดังกล่าวมีข้อยกเว้นตำแหน่งผู้บริหาร ประกอบด้วย เลขาธิการวุฒิสภา รองเลขาธิการวุฒิสภา ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนัก รวมถึงผู้ที่มีราชการจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ให้มาปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นอกจากนี้ การปฏิบัติงานหรือการจัดกิจกรรมให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด เพื่อลดจำนวนและจำกัดการเคลื่อนย้ายเดินทาง รวมทั้งให้งดการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของบุคลากรจำนวนมาก เช่น การจัดประชุม สัมมนา การจัดสอบ หรือจัดฝึกอบรม.