เศรษฐกิจ

ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64) 1220-1230 บาท/100กก.

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

  • ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ

            ชนิดข้าว                                        บาท/100 กก.

ข้าวหอมมะลิจังหวัด (63/64)                                 -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (61/62)                        -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63)                  2100-2250

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64)             1750-2000

ปลายข้าวหอมมะลิ (62/63)                                1200

ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64)                        1220-1230

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)    

   (ตลาดเงียบ การซื้อขายน้อย)                         1600-1620

ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                           1160

ข้าวขาว 100% ชั้น 2                                         -

ข้าวขาว 5%                                             1170-1180

ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ                                    1000-1050

ปลายข้าวขาวซีวัน                                           920-950

รำข้าวขาว (ก.ก.)                                       10.00-10.40

ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย

162755544948