ทั่วไป

ปภ.ประสานหน่วยงาน เร่งช่วยเหลือ 4 จังหวัด ประสบอุทกภัย-วาตภัย

ปภ.รายงานเกิดอุทกภัย-วาตภัยใน 4 จังหวัด ประสานหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 64 รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกิดสถานการณ์ภัยใน 4 จังหวัด แยกเป็น อุทกภัย 2 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร และตาก รวม 3 อำเภอ 5 ตำบล 7 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 149 หลัง สะพาน 1 แห่ง และเกิดวาตภัย 2 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช และระนอง รวม 2 อำเภอ 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 2 หลังซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงาน ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดอุทกภัย 2 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร และตาก รวม 3 อำเภอ 5 ตำบล 7 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 149 หลัง สะพาน 1 แห่ง ดังนี้

  • กำแพงเพชร เกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร รวม 2 หมู่บ้าน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว
  • ตาก เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่ระมาด และอำเภอแม่สอด รวม 4 ตำบล 5 หมู่บ้าน ปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลง

พื้นที่เกิดวาตภัย 2 จังหวัด 

  • นครศรีธรรมราช เกิดวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์
  • ระนอง เกิดวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทั้งสองจังหวัด

ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ