การเมือง

'กสม.' จี้รัฐทบทวนมาตรการคุมเข้ม 'เฟคนิวส์' หวั่นกระทบสิทธิแสดงออก 'ปชช.'

"กสม.' จี้รัฐบาลทบทวนมาตรการจัดการ 'เฟคนิวส์' หวั่นกระทบสิทธิแสดงออกของ "ปชช.- สื่อมวลชน"

วันที่ 29 .. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกเอกสาร ยินดี ครม.ตอบรับข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีการชุมนุมทางการเมือง ย้ำขอให้ทบทวนมาตรการที่อาจกระทบเสรีภาพการแสดงออกของประชาชนและสื่อมวลชน โดยกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตอบรับข้อเสนอแนะ เรื่องมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีสถานการณ์การชุมนุมและเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนซึ่ง กสม.ชุดที่ผ่านมา (ชุดที่ 3) ได้เสนอไปเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สรุปได้ 4 ประเด็น ดังนี้

162752424250

1.การเคารพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ว่าการมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลัก การจำกัดตัดสิทธิเสรีภาพเป็นข้อยกเว้นอย่างเคร่งครัด และการใช้กำลังจัดการการชุมนุมต้องทำเท่าที่จำเป็นและจำกัด

2.ควรบังคับใช้กฎหมายเฉพาะว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะเป็นหลักแทนการใช้กฎหมายอื่นๆ และทบทวนกฎหมายที่จำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน

3.ความคิดเห็นและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาของผู้ชุมนุมควรจะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและไม่ล่าช้า และ (4) ควรมีการชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นและความได้สัดส่วนในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพการชุมนุม และขอสนับสนุนให้มีคณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์ เพื่อประกันว่า ข้อเรียกร้องจากทุกฝ่ายจะได้รับการพิจารณาและนำไปสู่การยุติความขัดแย้งอย่างสันติวิธี

ทั้งนี้ กสม.ขอบคุณที่ ครม.ตอบรับข้อเสนอแนะดังกล่าว และพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมทั้งเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการแก้ไขความขัดแย้งในสังคมด้วยสันติวิธี

อย่างไรก็ดี กสม.ยังมีความกังวลต่อท่าทีและแนวทางการจัดการข่าวปลอม หรือ Fake news ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ระบุในสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน ที่ให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบ แก้ไขปัญหาข่าวปลอมและแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด รวมทั้งให้นำข้อกำหนดข้อที่ 11 จากข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน .. 2548 (ฉบับที่ 27) ว่าด้วยเรื่องการห้ามบิดเบือนข้อมูลข่าวสารมาเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่ง กสม.เคยเสนอให้ทบทวนข้อกำหนดดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐสอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชน

กสม.ขอย้ำให้รัฐบาลทบทวนในเรื่องนี้ และให้ระมัดระวังการใช้กฎหมายอันอาจเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของประชาชนและสื่อมวลชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม