'ดีอีเอส' ดัน 7 หน่วยงานใต้สังกัดใช้ 'อี-ซิกเนเจอร์'

'ดีอีเอส' ดัน 7 หน่วยงานใต้สังกัดใช้ 'อี-ซิกเนเจอร์'

“ชัยวุฒิ" ประกาศดัน 7 หน่วยงานใต้สังกัด ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เต็มรูปแบบภายในสิ้นปี 64 หวังเป็นต้นแบบขยายไปยังหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ

เขา กล่าวว่า ดีอีเอสได้ผลักดันการดำเนินงาน โดยถือเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องการให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารประเทศ การให้บริการประชาชน และการพัฒนาระบบราชการ ที่ผ่านมาในกระทรวงฯ มีการใช้ระบบ e-Saraban แล้ว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ และประมาณ 50% ของกระทรวงฯ ได้มีการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว

ทั้งนี้ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น คือ มีอีเมล์กลางของหน่วยงาน โดยไม่ต้องส่งเอกสารตามไปภายหลัง ขณะที่ ทะเบียนหนังสือรับและส่ง สามารถทำผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งหมด หนังสือราชการจะถูกสร้างผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) และมีการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ทำให้สามารถค้นหาผ่านระบบได้ง่ายขึ้น

ปัจจุบัน มีหน่วยงานใต้สังกัดกระทรวงฯ ได้มีการเชื่อมโยงระบบกันแล้ว 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

สำหรับหน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการกำลังปรับเพื่อใช้ e-Signature เต็มรูปแบบ ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งภายในปี 2564 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ จะใช้งานระบบ e-Signature ครบทุกหน่วยงาน