มทร.อีสาน ประกาศลดค่าเทอม 50 % ตามนโยบาย อว.

มทร.อีสาน ประกาศลดค่าเทอม 50 % ตามนโยบาย อว.

มทร.อีสาน ช่วยแบ่งภาระผู้ปกครองช่วงวิกฤตโควิด-19 ประกาศลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 50 เปอร์เซ็นต์ ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประชุมร่วมกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อหารือการออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ก.ค.2564

162721309289

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้รับหลักการมาตรการตามที่ อว. เสนอ คือ

  1. สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ จะลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยกำหนดเป็น 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดค่าเล่าเรียน/ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 50 ขั้นที่ 2 ส่วนตั้งแต่ 50,001100,000 บาท ลดร้อยละ 30 และขั้นที่ 3 ส่วนตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป ลดร้อยละ 10 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณสำหรับส่วนลดนี้ร้อยละ 60 และสถาบันอุดมศึกษาสมทบร้อยละ 40

2.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รัฐบาลจะสนับสนุนลดค่าเล่าเรียน/ ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ 5,000บาท และให้ทางสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่ละแห่งพิจารณาลดค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมและสนับสนุนมาตรการอื่นๆ เช่น ขยายเวลาผ่อนชำระหรือผ่อนจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษา จัดหาอุปกรณ์/ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษายืมเพื่อใช้ในศึกษาออนไลน์ ส่วนลดค่าหอพักนักศึกษา จัดสวัสดิการพิเศษกรณีนักศึกษาป่วยด้วยโรคโควิด-19

162721311542

สำหรับ มทร.อีสาน ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้รับทราบนโยบายจาก อว. จึงได้มีประกาศลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 50 เปอร์เซ็นต์ ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี โดยจากประกาศล่าสุดนี้ เป็นการประกาศลดเพิ่มเติม 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะนำไปรวมกับประกาศฉบับเดิม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศคืนค่าเทอมให้นักศึกษา 10 เปอร์เซ็นต์ ไปแล้วก่อนหน้านี้

นอกจากการประกาศลดค่าเทอมในการช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 แล้ว มทร.อีสาน ยังมีมาตรการสนับสนุนการศึกษาในด้านอื่น ๆ เช่น ขยายเวลาผ่อนชำระหรือผ่อนจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษา จัดหาอุปกรณ์/โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษายืมใช้ในศึกษาออนไลน์ เป็นต้น

162721314432

อย่างไรก็ตามในส่วนรายละเอียดการดำเนินการขอรับเงินคืน ซึ่งระหว่างนี้ขอให้ผู้ปกครองและนักศึกษาเชื่อมั่นว่าเราจะไม่ทิ้งกัน มทร.อีสาน พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาอย่างเต็มกำลังและจะใม่ให้ใครหลุดออกจากระบบการศึกษาอย่างแน่นอน โดยช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระยะนี้ ขอให้ทุกท่านป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง ช่วยกันอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อตนเองและครอบครัว และติดตามข่าวสารประกาศของมหาวิทยาลัยได้ที่ www.rmuti.ac.th