คุณภาพชีวิต-สังคม

เช็ครายชื่อ 38 อบจ. จองวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ สภากาชาด

"สภากาชาด" ส่งหนังสือแจ้ง "จองวัคซีนโมเดอร์นา" สําหรับฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยขณะนี้มีทั้งหมด 38 อบจ. ที่ร่วมจอง

สภากาชาดไทย ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่อง ขอความร่วมมือในการ แจ้งจองวัคซีนสําหรับฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มอื่นๆ โดยไม่คิดมูลค่า ตามแนวทางการบริหาร จัดการวัคซีนสําหรับประชาชนของสภากาชาดไทย โดยกําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งจองเข้ามายัง สํานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นั้น

สภากาชาดไทย ขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งสิ้น 38 จังหวัดที่ดําเนินการ แจ้งการจองวัคซีนเข้ามายังสภากาชาดไทย ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด

 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 • เชียงใหม่
 • ชลบุรี
 • ราชบุรี
 • อุดรธานี
 • สระบุรี
 • มหาสารคาม
 • สิงห์บุรี
 • ลําพูน
 • กระบี่
 • แพร่
 • สมุทรสาคร
 • เพชรบูรณ์
 • นครปฐม
 • ร้อยเอ็ด
 • นครนายก
 • พะเยา
 • กาฬสินธุ์
 • พระนครศรีอยุธยา
 • น่าน
 • นราธิวาส
 • ศรีสะเกษ
 • สุพรรณบุรี
 • อุทัยธานี
 • เชียงราย
 • สุโขทัย
 • อ่างทอง
 • ภูเก็ต
 • อุตรดิตถ์
 • มุกดาหาร
 • ตาก
 • ชุมพร
 • พังงา
 • ลพบุรี
 • สุรินทร์
 • ปัตตานี

ดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 38 จังหวัด ได้นําเสนอแผนการฉีดวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมาย ที่สภากาชาดไทยกําหนด และผ่านการพิจารณาจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัด รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดได้เซ็นกํากับรับรองส่งมายังสภากาชาดไทย เพื่อพิจารณาจัดสรรโควต้าวัคซีน พร้อมชําระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ราคา 1,100 บาท/โดส) ซึ่งสภากาชาดไทยจะทยอยจัดสรรวัคซีนให้ไป ดําเนินการฉีดให้แก่ประชาชน โดยไม่คิดมูลค่าได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

162710481385

162710482049