การเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (23 ก.ค.64)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ เวลาประมาณ 17.29น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)