เศรษฐกิจ

ทองคำ กรัมละ 1,900.55 บาท

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

  • ประกาศราคาแร่

                                                                           (บาท / หน่วย)

1.ตะกั่ว                                                เมตริกตันละ          78,400.00

2.ทองคำ                                              กรัมละ                  1,900.55

3.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์                     เมตริกตันละ        561,910.00

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 23 กรกฎาคม 2564  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

162703055640