ทั่วไป

รองเลขาฯ อย. ชี้แจงกรณี ผ้าอนามัยชนิดสอด เป็นเครื่องสำอาง

"ภญ.สุภัทรา" รองเลขาฯ อย. ชี้แจงกรณี ผ้าอนามัยชนิดสอด เป็นเครื่องสำอาง

ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รักษาการรองเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้สัมภาษณ์ผ่านเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เช้านี้ กรณีประกาศราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวงให้ผ้าอนามัยทุกชนิดจัดเป็นเครื่องสำอาง ว่า อย. จัดให้ผ้าอนามัยทุกชนิด ทั้งแบบใช้ภายนอกและแบบสอด จัดเป็นเครื่องสำอางตาม พ.ร.บ. เครื่องสำอางมาโดยตลอด

จากนิยามของผ้าอนามัย แต่ปรับปรุง พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ทำให้ผ้าอนามัยชนิดสอดไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องสำอางจึงต้องมีการออกกฎกระทรวงกำหนดให้ผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องสำอาง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เนื่องจากต้องมีการสอดเข้าไปในช่องคลอด จึงต้องมีมาตรฐานความปลอดภัย และควบคุมการปนเปื้อน รวมทั้งการกำหนดให้ฉลากต้องมีคำเตือน ยืนยันการออกกฎกระทรวงเป็นไปเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเท่านั้น

"พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ ได้กำหนดนิยามของเครื่องสำอางให้ใช้เฉพาะภายนอกร่างกาย จึงทำให้ผ้าอนามัยชนิดสอดไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องสำอาง เนื่องจากมีการสอดเข้าไปในร่างกาย ไม่สอดคล้องกับคำนิยามดังกล่าว แต่เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค กระทรวงสาธารณสุข โดย อย. จึงเห็นสมควรออกกฎกระทรวงให้ผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องสำอางดังเดิม เพราะจะได้มีการกำกับดูแลให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานความปลอดภัย"

การออกกฎกระทรวงกรณีผ้าอนามัยครั้งนี้ เพื่อดึงผ้าอนามัยมาอยู่ในเครื่องสำอางเหมือนเดิม ไม่ได้เรียกเก็บภาษี และหลักเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสากล แม้จะอยู่ในหมวดเครื่องสำอางไม่ใช่เครื่องมือแพทย์