มิลล์บอร์ดเคาะขยายโครงการนมโรงเรียน ยาวถึง. ม. 3ครบ365วัน

มิลล์บอร์ดเคาะขยายโครงการนมโรงเรียน ยาวถึง. ม. 3ครบ365วัน
22 กรกฎาคม 2564
299

มิลล์บอร์ด เตรียมขยายโครงการนมโรงเรียน ถึง ม. 3 ครบทุกวัน อ้างลดภาระค่าจ่ายผู้ปกครอง และช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 7/2564 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบทุกวัน และโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – 3) ครบทุกวัน โดยเตรียมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ทั้งนี้ตามนโยบ162694678543ายของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้นักเรียนได้ดื่มนมครบ 365 วัน รวมถึงขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน (ม.1-3) ให้ได้ดื่มนมเพิ่มขึ้นด้วย  ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ได้พิจารณาโครงการดังกล่าวแล้ว และได้เห็นชอบในหลักการเพื่อจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป

ซึ่งภาพรวมของทั้ง 2 โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้ดื่มนมมากขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันเข้มแข็ง ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการซื้อนมคุณภาพดีให้แก่เด็กและเยาวชนไทย อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมให้สามารถจำหน่ายน้ำนมดิบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรปรับตัวและลดผลกระทบจากเขตการค้าเสรี (FTA) ได้อีกทางหนึ่ง

“สำหรับเป้าหมายโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบทุกวัน ตั้งเป้าให้นักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนกว่า 7 ล้านคน ได้ดื่มนมจากโครงการฯ วันละ 1 กล่อง จากเดิมได้ดื่ม 260 วันต่อปี เพิ่มขึ้น เป็นเวลา 365 วันต่อปีและโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – 3) ครบทุกวัน ตั้งเป้าให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตอน (ม.1-3) ได้ดื่มนมจากโครงการฯ วันละ 1 กล่อง ตลอดทั้งปี ซึ่งถ้าทั้งสองโครงการได้รับการอนุมัติ ก็จะสามารถดำเนินการได้เลยในปีการศึกษา 2565”

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: