เศรษฐกิจ

ข้าวขาว 5% 1170-1180 บาท/100กก.

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

  • ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ

             ชนิดข้าว                                    บาท/100 กก.

ข้าวหอมมะลิจังหวัด (63/64)                              -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (61/62)                     -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63)                2100-2250

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64)           1780-2000

ปลายข้าวหอมมะลิ (62/63)                              1200

ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64)                          1220

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)     

        (ตลาดเงียบ การซื้อขายน้อย)                   1650-1700

ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                          1160

ข้าวขาว 100% ชั้น 2                                        -

ข้าวขาว 5%                                            1170-1180

ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ                                   1050-1080

ปลายข้าวขาวซีวัน                                        1000-1030

รำข้าวขาว (ก.ก.)                                      10.20-10.60

ที่มา:สมาคมโรงสีข้าวไทย

162677700394