เศรษฐกิจ

ข้าวขาว 5% 1180-1200 บาท/100กก.

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

  • ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ

                   ชนิดข้าว                                       บาท/100 กก.

ข้าวหอมมะลิจังหวัด (63/64)                                        -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (61/62)                               -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63)                         2100-2250

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64)                    1780-2000

ปลายข้าวหอมมะลิ (62/63)                                      1200

ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64)                                   1220

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)

      (ตลาดเงียบ การซื้อขายน้อย)                             1650-1700

ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                                  1160

ข้าวขาว 100% ชั้น 2                                                -

ข้าวขาว 5%                                                    1180-1200

ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ                                           1050-1100

ปลายข้าวขาวซีวัน                                                1000-1030

รำข้าวขาว (ก.ก.)                                              10.20-10.60

ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย

162669160113