เศรษฐกิจ

สังกะสี เมตริกตันละ 97,140.00 บาท

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

  • ประกาศราคาแร่

                                                                 (บาท / หน่วย)

1.สังกะสี                                   เมตริกตันละ         97,140.00

2.ทองคำ                                   กรัมละ                 1,920.93

3.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์          เมตริกตันละ       547,600.00

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 19 กรกฎาคม 2564  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

162668869540