การเงิน

ส่องงบการเงิน 'สินมั่นคง' ไตรมาส 1/64 กำไร 176 ล้าน กำเงินสด 1.66 พันล้าน

เปิดฐานะการเงิน "สินมั่นคงประกันภัย" หลัง "ยกเลิกกรมธรรม์โควิด-19" แบบ "เจอ จ่าย จบ" (COVID 2 in 1) พบไตรมาส 1/64 กำไรสุทธิ 176.23  ล้านบาท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1.66 พันล้าน มีสินทรัพย์รวม 1.64 หมื่นล้าน

สะเทือนวงการธุรกิจประกันภัยหลัง บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)หรือ SMK ออกประกาศบอกเลิก "กรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อโควิด-19แบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1" ตามแบบและข้อความ หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และข้อกำหนด ข้อ 2.4.3 และข้อ 2.5.1 โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยข้างต้นสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ เมื่อล่วงพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันได้รับหนังสือเป็นต้นไป

 ทั้งหากดูผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ "สินมั่นคงประกันภัย" ไตรมาส1ปี2564 พบว่า มีรายได้ 2,452.74  ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 176.23  ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 191.68 ล้านบาท   และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นไตรมาสแรกปีนี้ 1,661.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่1,228.64 ล้านบาท  โดยมีสินทรัพย์รวม 16,496.92  ล้านบาท มีหนี้สินรวม 9,322.10  ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 7,174.83  ล้านบาท 

สำหรับงวดปี 2563 พบว่ามีรายได้รวม 10,413.96 ล้านบาท ลดลงจากปี2562 ที่มีรายได้รวม 11,375.59 ล้านบาท   มีกำไรสุทธิ 757.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 677.45 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวม  15,784.79  ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่ 15,932.83 ล้านบาท    มีหนี้สินทรัพย์รวม 8,883.56  ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่  9,389.19 ล้านบาท และ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 6,901.23  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี2562 ที่ 6,543.64 ล้านบาท 

สำหรับคณะกรรมการดังนี้

 1. นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการ

2. นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ

3. นาง สุวิมล ชยวรประภา กรรมการ

4. นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์  กรรมการ

5. น.ส. ถนอมศรี สินสุขเพิ่มพูน กรรมการ

6. น.ส. องค์อร สมประสงค์ กรรมการ

7. นาย ประหยัด ฐิตะธรรมกุล กรรมการ

8. นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

9. น.ส. ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

10. นาย สันทัด สงวนดีกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ


ส่วนโครงสร้างหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(ณ10 มี.ค. 2564)

1. บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด  จำนวน 50,037,760 หุ้น หรือ 25.02%

2. MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITEDจำนวน21,750,000 หุ้น หรือ 10.88%

3. EUROCLEAR NOMINEES LIMITED จำนวน21,749,990หุ้น หรือ10.88%

4. นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์  จำนน 17,166,365 หุ้น หรือ 8.58%

5. นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์  จำนวน14,976,578 หุ้น หรือ 7.49%

6. นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์  จำนวน14,885,810 หุ้น หรือ7.44%

7. นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์  จำนวน 8,631,426หุ้น หรือ 4.32%

8. นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์ จำนวน 8,621,810หุ้น หรือ 4.31%

9. นาง สุวิมล ชยวรประภา  จำนวน 8,316,549หุ้น หรือ4.16%

10. นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์  จำนวน 4,205,410 หุ้น หรือ 2.10%