การเงิน

ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งออกเกณฑ์รองรับ'กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน'

ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการในการออกหลักเกณฑ์รองรับ"กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน" หรือ SRI Fund มุ่งพัฒนาเครื่องมือการลงทุนสร้างความยั่งยืนและสนับสนุนให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ปัจจุบันแนวทางการลงทุนที่ให้ความสำคัญต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งรวมถึงปัจจัยด้านความยั่งยืน ได้แก่ ปัจจัยสิ่งแวดล้อม (environment) สังคม (social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (governance) มีผู้ลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ผู้จัดการกองทุน (บลจ.) ได้นำปัจจัยดังกล่าวมาผสมผสานการวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน เป็นต้น

สำหรับประเทศไทย แนวทางการลงทุนอย่างยั่งยืนได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเช่นกัน โดย บลจ. มีการจัดตั้งและเสนอขายกองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนในกิจการที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์รองรับด้านการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับความยั่งยืนของกองทุนรวม ส่งผลให้มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละ บลจ. มีความแตกต่างกัน ทำให้ผู้ลงทุนไม่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกองทุนรวมที่ลงทุนในลักษณะเดียวกันได้ และอาจมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน

ก.ล.ต. จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการในการออกหลักเกณฑ์รองรับกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund : SRI Fund) โดยข้อมูลที่ได้รับจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นนี้ จะนำมาพิจารณาปรับปรุง และใช้เป็นแนวทางประกอบการออกหลักเกณฑ์รองรับ SRI Fund ต่อไป

 ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ก.ล.ต.