การเมือง

ครม.อนุมัติ 'ทุนการศึกษา' ป.โท-ป.เอก 50 ทุน ของกระทรวงเกษตร

ครม.อนุมัติ "ทุนการศึกษา" ป.โท - ป.เอก 50 ทุน โครงการต่อเนื่องระยะที่ 5 ของกระทรวงเกษตร มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ว่า ครม.เห็นชอบโครงการ "ทุนการศึกษา" ต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียระยะที่ 5 (ปี2566 – 2570) จำนวน 50 ทุน วงเงินงบ 59.05 ล้านบาท และผูกพันงบประมาณผู้รับทุนต่อเนื่องถึงปี 2574 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร การวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และทดแทนอัตรากำลังด้านงานวิจัยที่จะเกษียณอายุราชการภายในปี 2574 จำนวน 840 คน

โดยสนับสนุน "ทุนการศึกษา" ต่อในประเทศ จำนวน 50 ทุน แบ่งเป็นทุนระดับปริญญาโท 25 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 25 คน ซึ่งจะเปิดรับสมัครปีละ 10 คน ระยะเวลาการศึกษาต่อภายใน 5 ปี ( พ.ศ. 2566-2570) ในภาควิชาและสาขา ดังนี้

1.ภาควิชาเกี่ยวกับวิศวกรรมและเทคโนโลยี School of Engineering and Technology (SET) สาขาวิชา เช่น Computer Science, Information Management, Water Engineering Management

2. ภาควิชาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการธุรกิจการเกษตร School of Environment, Resources and Development (SERD) สาขาวิชา เช่น Argi-Business Management, Aquaculture and Aquatic Resources Management,  Natural Resources Management
 

3.ภาควิชาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ School of Management (SOM)  สาขาวิชา เช่น Finance, Human Resources,  International Public Management,  Marketing

"เมื่อผู้ได้รับทุนสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องกลับมาชดใช้ทุนด้วยการปฏิบัติราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน กรณีที่ไม่กลับมาปฏิบัติราชการเพื่อใช้ทุน ผู้ได้รับทุนจะต้องชดใช้เงินตามที่กระทรวงเกษตรฯ ได้จ่ายเป็นทุนการศึกษาไปแล้ว และต้องชดใช้เบี้ยปรับเป็นเงินอีก 1 เท่าของเงินทุนดังกล่าวด้วย" นางสาวรัชดา กล่าว