ข่าวในพระราชสำนัก

โปรดเกล้าฯ 'องคมนตรี' เชิญสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร ถวายแด่ 'พระเทพวชิรากร'

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ "พระเทพวชิรากร" ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

162590701361

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

162590701327

วันนี้ (10 ก.ค.64) เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระเทพวชิรากร ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ตามประกาศว่า พระเทพวชิรากร สุนทรธรรมธาดา ภาวนาคุณนิวิฐ มหาคณิสสรบวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล อำเภออ่าวอึก จังหวัดกระบี่ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 และพระครูใบฎีกา 1

162590701351

พระเทพวชิรากร เดิมชื่อ สมชัย แก้วมา เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2500 อายุ 64 ปี พรรษา 38 ณ บ้านทุ่งสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ บิดาชื่อ นายไข่ แก้วมา มารดาชื่อ นางเนียบ แก้วมา บรรพชาเป็นสามเณรครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2515 ณ วัดบางโทง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมี พระสุตาวุธวิสิฐ อดีตเจ้าคณะจังหวัดกระบี่ เป็นพระอุปัชฌาย์ และบรรพชาอีกครั้ง

162590701419

162590701490

เมื่อปี พ.ศ. 2518 ณ วัดแก้วโกรวาราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อบรรพชาเป็นสามเณร เข้าศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ณ วัดบางโทง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อปี พ.ศ. 2520 ณ วัดแก้วโกรวาราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ หลังจากนั้นลาสิกขาบทในปี พ.ศ. 2523 และอุปสมบทอีกครั้งในปี พ.ศ. 2525 ณ วัดคลองท่อม ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมี พระครูอาทรสังวรกิจ เป็นพระอุปัชฌาย์

162590701445

162590701414