คุณภาพชีวิต-สังคม

'ตั้งครรภ์ไม่พร้อม'เปิดขึ้นเท่าตัว เร่งคุ้มครองสิทธิ 'หญิงไทย'

กรมอนามัย เผย 'หญิงไทย' รับบริการปรึกษา 'ตั้งครรภ์ไม่พร้อม' เพิ่มขึ้นเท่าตัว เดินหน้าคุ้มครองสิทธิ เข้ารับบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างเท่าเทียม

 ในช่วง 2 ปีที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งคนไทยยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ทุกคน ทำให้เกิด ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ มีกลุ่มผู้หญิงโทรมาขอรับบริการปรึกษาปัญหา ตั้งครรภ์ไม่พร้อม เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว เฉพาะเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีจำนวนมากถึง 4,461 คน หรือเฉลี่ย 149 คนต่อวัน

  • พบ 'หญิงไทย' รับบริการปรึกษาตั้งครรภ์ไม่พร้อมเพิ่มขึ้นเท่าตัว

โดยหลังจากได้รับคำปรึกษาทางเลือกพบว่าหญิง ตั้งครรภ์ไม่พร้อม มีความประสงค์ยุติการตั้งครรภ์เนื่องมาจากปัจจัยทั้งสุขภาพตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม มากถึงร้อยละ 70-90 ดังนั้น วัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปีทุกสิทธิ และผู้หญิงที่อายุ 20 ปีขึ้นไปทุกสิทธิ

ในกรณีที่ ยุติการตั้งครรภ์ จะสามารถเข้าถึงบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรด้วยการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกำเนิดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงเข้าถึงบริการ ยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย หากไปรับบริการกับหน่วยบริการเครือข่ายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

  • 'หญิงไทย' ต้องได้รับอนามัยเจริญพันธุ์ตามสิทธิอย่างปลอดภัย

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วันที่ 11 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันประชากรโลก โดยปีนี้ได้รณรงค์ภายใต้แนวคิดเรื่องสิทธิและทางเลือกคือคำตอบ ไม่ว่าจะเป็นคน ยุคเบบี้บูม หรือ Gen X วิธีการจัดการอัตราการเจริญพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อยู่ที่การให้ความสำคัญกับ อนามัยการเจริญพันธุ์ และสิทธิของทุกคน

ที่ผ่านมา กรมอนามัย ให้ความสำคัญกับงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และการคุ้มครองสิทธิของทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการ เจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560–2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อช่วยเหลือในการมีบุตร ส่งเสริมให้ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ได้รับการดูแลหลังคลอดที่ดี 

  • แนะ'ตั้งครรภ์ไม่พร้อม'ปรึกษาฟรีสายด่วน 1663

เด็กได้รับการเลี้ยงดู ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย พร้อมที่จะเรียนรู้ในช่วงวัยต่อไปอย่างมั่นคง โดยส่งเสริม ให้ผู้หญิงไทย เข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ตามสิทธิ จัดให้มีบริการตรวจคัดกรองสุขภาพก่อนมีบุตร การ ฝากครรภ์ คุณภาพและการดูแลหลังคลอด สิทธิการ ลาคลอด และการเลี้ยงดูบุตร สิทธิการลาของบิดาเพื่อการเลี้ยงดูบุตร เงินสงเคราะห์ เงินอุดหนุนการเลี้ยงดูบุตร

การเข้าถึงบริการรักษา ภาวะมีบุตรยาก มาตรการลดหย่อนภาษีคลอด ฝากครรภ์ เลี้ยงดูบุตร ส่งเสริมให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยคุณภาพแบบไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้ง การจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services : YFHS) โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายในการให้บริการปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อม ให้ได้รับบริการทางเลือกตั้งครรภ์ต่อ หรือบริการ ยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ผ่านสายด่วนปรึกษาปัญหาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663