เศรษฐกิจ

ข้าวขาว 5% 1230-1260 บาท/100กก.

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

  • ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ

                    ชนิดข้าว                                       บาท/100 กก.

ข้าวหอมมะลิจังหวัด (63/64)                                        -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (61/62)                               -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63)                         2100-2250

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64)                    1800-2000

ปลายข้าวหอมมะลิ (62/63)                                      1200

ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64)                                1200-1220

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)      

       (ตลาดเงียบ การซื้อขายน้อย)                            1700-1730

ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                                   1150

ข้าวขาว 100% ชั้น 2                                                 -

ข้าวขาว 5%                                                    1230-1260

ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ                                           1100-1150

ปลายข้าวขาวซีวัน                                                1000-1030

รำข้าวขาว (ก.ก.)                                              10.20-10.50

ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย

162573838492