เศรษฐกิจ

สังกะสี เมตริกตันละ 91,430.00 บาท

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2564

  • ประกาศราคาแร่


                                                        (บาท / หน่วย)

1.สังกะสี                                  เมตริกตันละ     91,430.00

2.ทองคำ                                  กรัมละ             1,825.80

3.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์         เมตริกตันละ   495,480.00

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 28 มิถุนายน 2564  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564

ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

162487135879