FTREIT ออกหุ้นกู้ 2.5 พันล้าน ดอกเบี้ย 1.69-3.97% ต่อปี

FTREIT ออกหุ้นกู้ 2.5 พันล้าน ดอกเบี้ย 1.69-3.97% ต่อปี
24 มิถุนายน 2564
207

FTREIT ออกหุ้นกู้ 4 ชุด อายุ 3-10 ปี ดอกเบี้ยระหว่าง 1,69-3.97% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนชุดแรก 24 มิ.ย.67

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ FIRM เปิดเผยว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) ขอเรียนให้ทราบว่า ในวันที่ 24 มิ.ย2564 บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ FTREIT ครั้งที่ 1/2564 มูลค่า 2,500 ล้านบาท ภายใต้วงเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2563 โดยมีรายละเอียดหุ้นกู้ดังนี้

ชนิดของหุ้นกู้: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ชื่อของหุ้นกู้: "หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567" (หุ้นกู้ชุดที่ 1)

"หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569" (หุ้นกู้ชุดที่ 2)

"หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571" (หุ้นกู้ชุดที่ 3)

"หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส ร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574" (หุ้นกู้ชุดที่ 4)

มูลค่าที่ตราไว้: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท

มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย: 2,500 (สองหันห้าร้อย) ล้านบาท

อายุหุ้นกู้: 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 และชุดที่ 4 ตามลำดับ

อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้: อัตราคงที่ร้อยละ 1.69 ร้อยละ 2.54 ร้อยละ 3.30 และร้อยละ 3.97 ต่อปี สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 และชุดที่ 4 ตามลำดับ ตลอดอายุของหุ้นกู้

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้: 24 มิ.ย.2567 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1, 24 มิ.ย.2569 สำหรับหุ้นกู้ขุดที่ 2, 24 มิ.ย.2571 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3 และ 24 มิ.ย.2574 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 4

การชำระคืนเงินต้น: ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

การชำระดอกเบี้ย: ชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุก 1 6 เดือน ในวันที่ 24 ธ.ค. และ 24 มิ.ย.ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

ประเภทการเสนอขาย: เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน

ผู้จัดการการจัดจำหน่าย: ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง