นครปฐม สั่งปิดตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์-ตลาดบน

นครปฐม สั่งปิดตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์-ตลาดบน
23 มิถุนายน 2564
20,063

นครปฐม ประกาศปิดตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์-ตลาดบน ในวันที่ 24-26 มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดนครปฐม ประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวให้ปิดตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ตลาดบน)  ตั้งแต่วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2564 คำสั่งอำเภอเมืองนครปฐมที่  702 /2564 เรื่อง ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวโดยที่พบการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งได้แพร่ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกเปีนวงกว้างกระจายในหลายพื้นที่ในแต่ละวัน ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฎอาการ เป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ระบาดออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อนจนส่งผลให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ออกเปีนวงกว้าง และสืบเนื่องจากกรณีมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม เป็นจำนวนมาก 

ซึ่งจากการสอบสวนโรคพบว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ตลาดบน) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)ในพื้นที่ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไม่ให้ขยายออกไปเป็นวงกว้าง จึงอาศัยอำนาจตามความของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 18 )

ด่วน..สั่งปิดตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์-ตลาดบน

นายอำเภอเมืองนครปฐม โดยความเห็นชอบของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองนครปฐม (ศปก.อ.เมืองนครปฐม) มีมติที่ประชุม วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ให้ปิดสถานที่ทั้งด้านในและรอบนอกของตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ตลาดบน) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นเป็นการชั่วคราวหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์กเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่งเนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1 ) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2564 สั่ง ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 (นายยุทธนา โพธิวิหค)นายอำเภอเมืองนครปฐมหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองนครปฐม

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง