'7อรหันต์ กสทช.' ชุดใหม่ พ.ย.นี้ ! - ยอดสมัครทะลัก 78 คน 'บิ๊กเนม' ตบเท้า

'7อรหันต์ กสทช.' ชุดใหม่ พ.ย.นี้ ! - ยอดสมัครทะลัก 78 คน 'บิ๊กเนม' ตบเท้า
23 มิถุนายน 2564 | โดย ปานฉัตร สินสุข
971

สรรหา กสทช.สุดคึก รายชื่อบิ๊กทหาร-ตำรวจ ข้าราชการเพียบ หลังวุฒิสภาเปิดรับสมัครยอดรวม 78 คน เตรียมตรวจสอบคุณสมบัติก่อนพิจารณาส่งรายชื่อเข้ารอบให้ลงมติโหวตเลือก คาดได้เห็นหน้าอรหันต์ชุดใหม่ไม่เกิน พ.ย.นี้

ด้านกิจการโทรคมนาคม จำนวน 13 คน อาทิ 1.พันเอก ดร. พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม 2.พลอากาศตรี ทรงพล พรหมวา รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 3.พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ 4.นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 11 คน 1.พลโท ชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม 2.พลตำรวจโท เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ ข้าราชการบำนาญ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3.ศ.คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ 4.พลตำรวจโท สุรพล ทวนทอง อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 

ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน จำนวน 13 คน 1.นายต่อพงศ์ เสลานนท์ ที่ปรึกษาประจำรองประธาน กสทช.2.พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 3.พลโท พร ภิเศก อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกและ 4.นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีล้มละลาย สำนักงานอัยการสูงสุด

ด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. จำนวน 18 คน แบ่งเป็นด้านกฎหมาย จำนวน 12 คน 1.รองศาสตราจารย์ สุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการกำกับกิจการพลังงาน 2.นายสรศักดิ์ จันเกษม อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 2 3.นายชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีทรัพย์สิน ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และ 4.พลตรี สุพิชาติ เสนานุรักษ์ ข้าราชการบำนาญกองทัพบก  

ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 6 คน 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. 2.รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย ผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3.นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ4.ศาสตราจารย์ ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำหรับรายชื่อผู้สมัคร ทั้งหมด 78 คน ตามด้านต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2564
จำนวนทั้งหมด 78 คน
--------------------------------------
(๑) ด้านกิจการกระจายเสียง จำนวน ๑๒ คน
๐๐๑ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ
๐๐๒ นายณภัทร วินิจฉัยกุล กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการกระจายเสียง
๐๐๓ นางอรษา มุขเตียร์ เปอร์ดี้ อดีตผู้บริหารวิทยุกระจายเสียง
๐๐๔ รองศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๐๐๕ พลเอก กิตติ เกตุศรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย
๐๐๖ รองศาสตราจารย์ ดร. เทพรัตน์ พิมลเสถียร รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๐๐๗ พลเรือเอก พงศกร กุวานนท์ ประธานกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ
๐๐๘ พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช.
๐๐๙ นางเตือนใจ สินธุวณิก อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
๐๑๐ พันเอก ดร. อนุรัตน์ อินกัน นักวิชาการอิสระ
๐๑๑ พลเอก สุรใจ จิตต์แจ้ง อดีตหัวหน้าส านักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคม กองทัพบก
๐๑๒ นายประเสริฐ อภิปุญญา อดีตกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

(๒) ด้านกิจการโทรทัศน์ จำนวน ๑๑ คน
๐๐๑ นายพิเชียร อ านาจวรประเสริฐ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร. ๒๕๕๐)
๐๐๒ พลตรี วิเศษศักดิ์ สุนทรเกส ผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและแผน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
๐๐๓ นายศักดิ์ชัย พฤฒิภัค อดีตบรรณาธิการบริหารสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็น
๐๐๔ ดร. จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ-๒-
๐๐๕ ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง รามสูต ศาสตราจารย์ สาขานิเทศศาสตร์ ประจำคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๐๐๖ นายพัชระ สารพิมพา สื่อมวลชนอิสระ
๐๐๗ นายสรพงศ์ เอื้อชูชัย วิทยากรอิสระ
๐๐๘ พลโท สรรเสริญ แก้วก าเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
๐๐๙ นายรัฐชทรัพย์ นิชิด้า อดีตผู้บริหารบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
๐๑๐ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ อดีตเลขาธิการ กสทช.
๐๑๑ พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

(๓) ด้านกิจการโทรคมนาคม จำนวน ๑๓ คน
๐๐๑ พันเอก ดร. พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม
๐๐๒ พลอากาศตรี ทรงพล พรหมวา รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
๐๐๓ พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๐๐๔ ดร. อานนท์ ทับเที่ยง อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
๐๐๕ รองศาสตราจารย์ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
๐๐๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พสุ แก้วปลั่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๐๐๗ นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
๐๐๘ รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ อดีตอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๐๐๙ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
๐๑๐ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
๐๑๑ นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย อดีตผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค
๐๑๒ นายวันชัย ผโลทัยถเกิง กรรมการอิสระ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
๐๑๓ ศาสตราจารย์ อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น-๓-

(๔) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๑๑ คน
๐๐๑ ดร.วรรณชัย สุวรรณกาญจน์ อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ส านักงาน กสทช.
๐๐๒ ดร. พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
๐๐๓ พลโท ชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
๐๐๔ พลตำรวจโท เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ ข้าราชการบำนาญ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๐๐๕ ผศ. ดร. ปาริชาติ หทัยทิพยมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๐๐๖ พลตำรวจเอก ดร. ณัฐธร เพราะสุนทร ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๐๐๗ นายอุดม อึ้งสุวรรณพานิช รองอธิบดีอัยการภาค ๘
๐๐๘ ศ.คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๐๐๙ นายถนอม อ่อนเกตุพล ผู้ดำเนินรายการสถานีโทรทัศน์ NBT2HD กรมประชาสัมพันธ์
๐๑๐ นายประพันธุ์ คูณมี ที่ปรึกษากฎหมาย กกต.
๐๑๑ พลตำรวจโท สุรพล ทวนทอง อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

(๕) ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน จำนวน ๑๓ คน
๐๐๑ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ ที่ปรึกษาประจำรองประธาน กสทช.
๐๐๒ พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๐๐๓ พลโท พร ภิเศก อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
๐๐๔ นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีล้มละลาย สำนักงานอัยการสูงสุด
๐๐๕ พลต ารวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๐๐๖ นายสุวิทย์ มิ่งมล ประธานสหภาพแรงงาน บมจ. อสมท.
๐๐๗ นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
๐๐๘ นายไพโรจน์ โพธิไสย กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน-๔-
๐๐๙ นางสาวอารีวรรณ จตุทอง อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๐๑๐ พลเอก รศ. (คลินิก) นายแพทย์ สายัณห์ สวัสดิ์ศรีอดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
๐๑๑ นายปรเมศวร์ กุมารบุญ กรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
๐๑๒ พันเอก สุรจิต สุนทรธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๐๑๓ ดร. ศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล นายกสมาคมสมาพันธ์ สภาองค์กรชุมชน

(๖) ด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. จำนวน ๑๘ คน
(๖.๑) ด้านกฎหมาย จำนวน ๑๒ คน
๐๐๑ รองศาสตราจารย์ สุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
๐๐๒ นายสรศักดิ์ จันเกษม อธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๒
๐๐๓ นายชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีทรัพย์สิน ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
๐๐๔ พลตรี สุพิชาติ เสนานุรักษ์ ข้าราชการบำนาญกองทัพบก
๐๐๕ พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ
๐๐๖ นายสมศักดิ์ อินทร์พันธุ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
๐๐๗ ว่าที่พันตรี ดร. สมบัติ วงศ์กำแหง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหาร งานยุติธรรม ในคณะกรรมการพัฒนา การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
๐๐๘ นายจิตรนรา นวรัตน์ อดีตผู้ตรวจการอัยการ
๐๐๙ พลโท ดร. พิเชษฐ คงศรี อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่นกลาโหม
๐๑๐ นายจีรพงศ์ วัฒนะรัตน์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายทรงคุณวุฒิ
๐๑๑ ดร. กฤษดา โรจนสุวรรณ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง ๓ สำนักงานอัยการสูงสุด
๐๑๒ ร้อยโท ดร. ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์-๕-

(๖.๒) ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน ๖ คน
๐๐๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช.
๐๐๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย ผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๐๐๓ นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๐๐๔ ศาสตราจารย์ ดร. อารยะ ปรีชาเมตตา ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๐๐๕ นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
๐๐๖ นางทรงพร โกมลสุรเดช อดีตปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-----------------------------------------------------------

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง