บลจ.บัวหลวง ขายหุ้น PLAT 1.925 ล้านหุ้น เหลือถือ 4.94%

บลจ.บัวหลวง ขายหุ้น PLAT 1.925 ล้านหุ้น เหลือถือ 4.94%

บลจ.บัวหลวง ขายหุ้น PLAT  จำนวน 1.925 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.068% ทำให้ภายหลังการขายหุ้นครั้งนี้ เหลือถือจำนวน 138.59 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 4.94%

แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ระบุ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม(บลจ.)บัวหลวง จำกัด ขายหุ้น บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หรือPLAT  เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2564 จำนวน 1.925 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.068% จากที่ถือหุ้นจำนวน 140.52 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น5.018% ทำให้ภายหลังการขายหุ้นครั้งนี้ บลจ.บัวหลวงเหลือถือหุ้น จำนวน 138.59 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 4.94%

สำหรับข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10อันดับ ของ PLAT ณ การปิดสมุดทะเบียนวันที่ 16 มี.ค.2564 ดังนี้

1นายสุรชัย โชติจุฬางกูร ถือหุ้น 864,616,957 หุ้น หรือคิดเป็น30.88%

2. นางปัญจพร โชติจุฬางกูร ถือหุ้น491,426,800 หุ้น หรือคิดเป็น17.55%

3.นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์  ถือหุ้น227,015,100 หุ้น หรือคิดเป็น8.11%

4.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้น123,888,408 หุ้นหรือคิดเป็น4.42%

5.นาง พรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล ถือหุ้น108,459,300 หุ้น หรือคิดเป็น3.87%

6. นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ถือหุ้น 92,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น3.29%

7. นาย พารณ ลิมปิวิวัฒน์กุล ถือหุ้น64,723,000 หุ้น หรือคิดเป็น2.31%

8. นาย พลาวุธ ลิมปิวิวัฒน์กุล ถือหุ้น 63,900,000 หุ้น หรือคิดเป็น2.28%

9. นาย สหนันท์ เชนตระกูล  ถือหุ้น 45,500,000 หุ้น หรือคิดเป็น1.63%

10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว ถือหุ้น 44,436,900 หุ้น หรือคิดเป็น1.59%


ทั้งนี้ PLAT ประกอบธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและศูนย์อาหาร ประกอบด้วย 1. ธุรกิจให้เช่าและบริการ2. ธุรกิจโรงแรม3. ธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม