สำนักงาน กกพ.เปิดรับสมัคร “กรรมการสรรหา” ทดแทนกรรมการจับสลากออกทุก 3 ปี

สำนักงาน กกพ.เปิดรับสมัคร “กรรมการสรรหา” ทดแทนกรรมการจับสลากออกทุก 3 ปี
17 มิถุนายน 2564
190

สำนักงาน กกพ. เปิดรับสมัคร “กรรมการสรรหา” กรรมการกำกับกิจการพลังงาน หลังครบวาระ ปฎิบัติ 3 ปี ตามกฎหมาย ระบุให้ต้องจับสลากออก 3 คน ในวันที่ 30 ก.ย.นี้

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้เชิญชวนบุคคลจากองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ อาทิ ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน หรือผู้แทนภาคประชาสังคม รวมทั้งผู้แทนอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงานทดแทนกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 คน

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นกรรมการสรรหา ซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงกำไรทางธุรกิจ และผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้

1) สัญชาติไทย

2) อายุ ไม่ต่ำกว่า 40 บริบูรณ์

3) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกำหนด โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

162390622195

สำหรับการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 เพื่อให้มีกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ้น จากตำแหน่งเมื่อดำรงตำแหน่งมาครบกำหนด 3 ปี ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

โดยกรรมการกำกับกิจการพลังงานชุดปัจจุบัน ได้รับพระบรมราช โองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 3 คน จะพ้นจากตำแหน่ง โดยการจับสลากเมื่อครบกำหนดสามปีในวันที่ 30 กันยายน 2564

162390625081

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กกพ. คาดว่าจะสามารถดำเนินการสรรหา กรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 3 คน และนำเสนอให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาเห็นชอบภายในกรอบเวลาที่กำหนดตามขั้นตอนของกฎหมาย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: