สรุป ‘คนละครึ่งเฟส3’ เงื่อนไขที่ต้องกดยินยอมก่อนลงทะเบียน

สรุป ‘คนละครึ่งเฟส3’ เงื่อนไขที่ต้องกดยินยอมก่อนลงทะเบียน
14 มิถุนายน 2564 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
1,895

สรุปเงื่อนไข และหลักการสำคัญ ก่อนที่จะลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 3"

เริ่มแล้วสำหรับการลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 3” จำนวน 31 ล้านสิทธิ์ โดยมีช่องทางการลงทะเบียน 2 ช่องทางคือ www.คนละครึ่ง.com และ ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯเป๋าตัง

ทั้งนี้ถึงแม้ว่าเราจะลงทะเบียนทางช่องทางไหนก็ตาม ขั้นตอนการลงทะเบียนด่านแรกก็คือ การยอมรับหลักการ และเงื่อนไขของคนละครึ่งเฟส 3 ซึ่งหากผู้ลงทะเบียนไม่ตกลงและยอมรับตามข้อตกลง และเงื่อนไขข้างต้นจะไม่สามารถลงทะเบียนได้

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สรุปเงื่อนไข และข้อตกลงสำคัญ ที่ผู้ลงทะเบียนคนคนละครึ่งเฟส 3 ควรรู้ก่อนกดยินยอม ดังนี้ 

162365713317

  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องปฏิบัติตามสาระสำคัญของโครงการฯ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ และต้องมีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กำหนด

ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการฯ กระทำการใด ๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการและ/หรือโครงการของรัฐ หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการ/โครงการใด ๆ ของรัฐ

หากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่รัฐภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทำดังกล่าว โดยชดใช้ความเสียหายผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

  • ข้อความตกลงยินยอมของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ 

(“ข้าพเจ้าหมายถึง ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ)

-ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทยฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บ ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ของข้าพเจ้าจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการคนละครึ่ง โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 โครงการเราชนะ โครงการ .33 เรารักกัน โครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศชิมช้อปใช้และมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศชิมช้อปใช้บริการกระเป๋าสุขภาพ (Health Wallet) และบริการวอลเล็ต สบม.

-ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทยฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการคนละครึ่ง โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 โครงการเราชนะ โครงการ .33 เรารักกัน โครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศชิมช้อปใช้มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศชิมช้อปใช้บริการกระเป๋าสุขภาพ (Health Wallet) และบริการวอลเล็ต สบม. ต่อหน่วยงานของรัฐ และผู้รับให้บริการที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อการประมวลผลและการตรวจสอบข้อมูล และ/หรือเพื่อการยืนยันตัวตนหรือเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรับสิทธิตามโครงการฯ และ/หรือเพื่อการบริหารจัดการโครงการฯ

-ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการคลัง หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการดำเนินมาตรการอื่นของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินในอนาคต

-ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ สอบถาม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการฯ

-ความยินยอมของข้าพเจ้าในอันที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของข้าพเจ้าในข้อ 3. นี้ ให้มีผลไปตลอดช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการฯ เว้นแต่ความยินยอมตามข้อ 3.3

-ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ และรับทราบว่าหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหรือ ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ข้าพเจ้าจะต้องชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่กระทรวงการคลังภายใน 30 วัน โดยกระบวนการพิจารณาและดำเนินการให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

-ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่า ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขของโครงการฯ กระทรวงการคลังอาจพิจารณาระงับสิทธิตามโครงการฯ ของข้าพเจ้าเพื่อดำเนินการตรวจสอบ และหากพบว่าข้าพเจ้ากระทำการดังกล่าวจริง ข้าพเจ้าจะต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่กระทรวงการคลังภายใน 30 วัน ทั้งนี้ ให้การตัดสินของกระทรวงการคลังถือเป็นที่สุด 

-ข้าพเจ้ารับทราบว่าการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย

ที่มา คนละครึ่ง 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง