คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ดันยอด 'ติดเชื้อโควิด' สระบุรีเพิ่มต่อเนื่อง

คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ดันยอด 'ติดเชื้อโควิด' สระบุรีเพิ่มต่อเนื่อง
11 มิถุนายน 2564
239

อัพเดท คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ดันยอด "ติดเชื้อโควิด" สระบุรีเพิ่มต่อเนื่อง

จังหวัดสระบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ต่อเนื่อง วานนี้จํานวน 15 ราย เป็นผู้ป่วยในระบบบริการปกติที่เข้ามาตรวจในโรงพยาบาล รวมมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ระลอกใหม่ สะสมในจังหวัดสระบุรี 1,100 ราย กําลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาส 654 ราย รักษาหายแล้ว 140 ราย เสียชีวิต 10 ราย

สําหรับผู้ป่วยใหม่จํานวน 15 ราย (รายที่ 607 621) มีรายละเอียดจัดกลุ่มได้ดังนี้

กลุ่มผู้ป่วยที่ทํางานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ อําเภอแก่งคอย ที่ผลตรวจเชิงรุกเป็นลบในครั้งแรก จํานวน 11 ราย

รายที่ 607 หญิงไทย อายุ 55 ปี ภูมิลําเนาอําเภอแก่งคอย
รายที่ 6O8 หญิงไทย อายุ 13 ปี ภูมีสําเนาอําเภอแก่งคอย
รายที่ 611 หญิงไทย อายุ 17 ปี ภูมิลําเนาอําเภอแก่งคอย
รายที่ 612 หญิงไทย อายุ 40 ปี ภูมีสําเนาอําเภอแก่งคอย
รายที่ 613 ใหญิงไทย อายุ 50 ปี ภูมิลําเนาอําเภอแก่งคอย
รายที่ 614 หญิงไทย อายุ 47 ปี ภูมิลําเนาอําเภอแก่งคอย
รายที่ 615 ชายไทย อายุ 23 ปี ภูมิลําเนาอําเภอแก่งคอย
รายที่ 616 ชายไทย อายุ 17 ปี ภูมิลําเนาอําเภอแก่งคอย
รายที่ 617 ชายขาวกัมพูชา อายุ 24 ปี ภูมิลําเนาอําเภอแก่งคอย
รายที่ 615 หญิงชาวกัมพูชา อายุ 22 ปี ภูมีสําเนาอําเภอแก่งคอย
รายที่ 621 หญิงไทย อายุ 39 ปี ภูมิลําเนาอําเภอมวกเหล็ก

กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน/ร่วมกิจกรรมกับผู้ป่วยที่ทํางานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่อําเภอแก่งคอย จํานวน 3 ราย
รายที่ 609 หญิงไทย อายุ 65 ปี ภูมีสําเนาอําเภอแก่งคอย ไม่ใช้ประกอบอาชีพ สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 451 (บุตร)
รายที่ 610 ขายไทย อายุ 18 ปี ภูมิลําเนาอําเภอแก่งคอย อาชีพขับรถรับส่งพนักงาน สัมผัสเผยผู้ติดเชื้อรายที่ 368,395,113,430 (พนักงานโดยสารรถ)
รายที่ 620 ชายไทย อายุ 6 ปี ภูมิลําเนาอําเภอแก่งคอย นักเรียน ใกล้ผู้ติดเชื้อรายที่ C470 (มารดา),C502 (น้า) (รายที่ 60 ตรวจพบเชื้อในสถานที่กักกันตัวที่จังหวัดกําหนด)

ผู้ป่วยที่ทํางาน โรงงานผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์อําเภอแก่งคอย จํานวน 1 ราย
รายที่ 619 หญิงชาวกัมพูชา อายุ 35 ปี ภูมีสําเนาอําเภอแก่งคอย สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 589 (เพื่อนร่วมงาน)

จากการสอบสวนโรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 15 ราย ดังกล่าว พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจํานวน 105 ราย เข้ากักกันตัวในสถานที่จังหวัดจัดให้และผู้สัมผัส จํานวน 1 ราย โดยให้กักกันตัวที่บ้านตามแนวทางของการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดเป็นระยะเวลา 14 วัน

กรณีการระบาดโรคโควิด-19 ในโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ อําเภอแก่งคอย

ขณะนี้เริ่มมีพนักงานที่ผลตรวจครั้งแรกไม่พบ ต่อมาเริ่มมีอาการเข้าเกณฑ์ผู้ป่วยโควิตและตรวจพบว่าติดเชื้อหลายราย ดังนั้นขอให้พนักงานทุกรายเฝ้าระวังสังเกตอาการตินเอง แยกกักตัวเองอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเริ่มมีอาการ ให้ติดต่อ หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้เคียงโดยเร็ว ส่วนความ เสี่ยงต่อการติดเชื้อในครอบครัวของพนักงานที่เป็นผู้ป่วยพบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน ขอให้ผู้สันเผัสของผู้ป่วย ได้แก่ ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ร่วมงาน และ ร่วม กิจกรรม เข้ารับการตรวจโควิดและปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

พร้อมทั้งให้แยกกักตัวเอง หยุดงาน ไม่ทางออกนอกบ้าน แยกห้องนอน ห้องน้ำ แยกกินอาหารคนเดียว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับคนอื่น สวมหน้ากากอนามัย อยู่ห่างจากคนอื่น 12 เมตร ระยะเวลากักกันตัวที่บ้าน 14 วัน กรณีผู้สัมผัสเสียงสูงมีเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยติดเตียงทักกันตัวอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็นผู้ดูแลสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในบ้าน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง