โคราชเฮ! มติคกก.ควบคุมโรคติดต่อ เห็นชอบให้ อบจ.จัดซื้อวัคซีนชิโนฟาร์ม 1 แสนโดส

โคราชเฮ! มติคกก.ควบคุมโรคติดต่อ เห็นชอบให้ อบจ.จัดซื้อวัคซีนชิโนฟาร์ม 1 แสนโดส
10 มิถุนายน 2564
8,988

โคราชเฮ! มติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อเห็นชอบให้ อบจ.จัดซื้อวัคซีนชิโนฟาร์ม 1 แสนโดส ไม่ขัด กม.

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 10 มิถุนายน ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รอง ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาร่วมประชุมครั้งที่ 99/2564 ผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ในระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติในระเบียบวาระที่ 4.2 นายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้เสนอมติการขอรับการสนับสนุนวัคซีนชิโนฟาร์มจำนวน 1 แสนโดส จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยใช้งบสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ให้สอดคล้องกับแนวทางบริหารวัคซีน วิด -19 ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการจัดหาวัคซีนทั้งนี้อำนาจบริหารจัดการขึ้นอยู่กับนายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมติเห็นชอบให้ดำเนินการ เนื่องจาก อบจ.นครราชสีมา ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีศักยภาพด้านงบประมาณและรายได้ เพื่อเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้เพียงพอตามวาระแห่งชาติและให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยเร็วสำหรับ อบจ.นครราชสีมา มีความประสงค์ให้การเพื่อเป็นการเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้เพียงพอตามวาระแห่งชาติ ให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยเร็ว นอกจากนี้มติที่ประชุมมีความเห็นในพื้นที่เทศบาลนคร ( ทน.) นครราชสีมา มีประชากรหนาแน่นรวมทั้งเป็นแหล่งเศรษฐกิจ แหล่งรวมสถานที่สำคัญจำนวนมากซึ่ง ทน.นครราชสีมา เป็นท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการจัดหาวัคซีน ควรมีส่วนร่วมในการจัดหาวัคซีน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ด้วยร้อยเอกนายแพทย์วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์ หัวหน้าฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา กล่าวว่า ขอขอบคุณ อปท. ที่ให้การสนับสนุนงบจัดซื้อวัคซีน ฝากถึง ทน.นครราชสีมา ควรมีส่วนร่วมการจัดหาวัคซีนด้วย อย่างไรก็ตามหากคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. อนุมัติวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาและไฟเซอร์ ขึ้นทะเบียนสามารถฉีดให้คนไทยได้ควรพิจารณาจัดซื้อเป็นวัคซีนทางเลือกด้วย

คลิปข่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง