6 ข้อควรรู้ 'ร้านค้าคนละครึ่ง เฟส 3' ก่อนลงทะเบียน 14 มิ.ย.64

6 ข้อควรรู้ 'ร้านค้าคนละครึ่ง เฟส 3' ก่อนลงทะเบียน 14 มิ.ย.64
10 มิถุนายน 2564
2,835

6 ข้อควรรู้ "ร้านค้าคนละครึ่ง เฟส 3" ก่อนลงทะเบียน 14 มิ.ย.64 พร้อมเปิดวิธีลงทะเบียนร้านค้าคนละครึ่ง ต้องทำอย่างไรบ้าง?

สำหรับมาตรการคนละครึ่ง เฟส 3 ที่รัฐออกมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการจ่ายเงินเยียวยาคนละ 3,000 บาท สำหรับใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ซึ่งลักษณะของมาตรการจะเป็นการใช้สิทธิเหมือนกับ "คนละครึ่งเฟส 1" และ "คนละครึ่งเฟส 2" คือรัฐช่วยไม่เกิน 150 บาทต่อวัน 

ทั้งนี้ในวันที่ 14 มิ.ย.2564 รัฐได้เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิในมาตรการคนละครึ่ง เฟส 1 และเฟส 2 มาก่อน ให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com รวมถึงเปิดลงทะเบียนรับสมัคร "ร้านค้าใหม่" ที่ต้องการเข้าร่วมกับมาตรการคนละครึ่ง เฟส 3 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

สำหรับ "ร้านค้า" ที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการคนละครึ่ง เฟส 3 มีข้อควรรู้ดังนี้

  • 6 ข้อควรรู้ 'ร้านค้าคนละครึ่ง เฟส 3'

1.ผู้ประกอบการต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ

2.ผู้ประกอบการต้องไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่นๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใดๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

3.การซื้อ-ขายสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีการทำธุรกรรมซื้อขายและสแกน QR Code เพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการกันแบบพบหน้า (face-to-face) โดยไม่มีการดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือผ่านคนกลาง ไม่ว่าด้วยวิธีการใด

4.รับชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการที่รัฐสนับสนุนวงเงินร่วมจ่าย ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น โดยการกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าและ/หรือบริการของโครงการฯ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

5.ห้ามผู้ประกอบการปฏิเสธการใช้สิทธิตามโครงการฯ ของลูกค้าหากยังมีสิทธิเหลืออยู่ เว้นแต่เป็นความผิดของลูกค้าหรือเป็นเหตุสุดวิสัยอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

6.ห้ามผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ กระทำการใด ๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการและ/หรือโครงการของรัฐ หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการ/โครงการใดๆ ของรัฐ

  • คุณสมบัติร้านค้าเข้าร่วม "คนละครึ่ง เฟส 3"

- เป็นผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไปที่มีสัญชาติไทยและไม่ใช่นิติบุคคล

- ร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2557

- ร้านค้าของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

- ต้องไม่เป็นร้านค้าที่มีลักษณะเป็นร้านสะดวกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์

- ต้องมีการประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้ (ผู้ประกอบการร้านค้า)

- เป็นผู้ประกอบการบริการที่มีสัญชาติไทยและไม่ใช่นิติบุคคล

- เป็นผู้ประกอบการด้านขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยและไม่ใช่นิติบุคคล ต้องเป็นผู้ประกอบการประเภทรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER) รถตู้โดยสารประจำทางที่ จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถสองแถวรับจ้าง และรถจักรยานยนต์สาธารณะ

- ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ)

- เป็นผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งมวลชนสาธารณะ ได้แก่ รถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟ รถโดยสารประจำทางสาธารณะ และเรือโดยสารสาธารณะ (ผู้ประกอบการขนส่งมวลชนสาธารณะ) 

162332027479

สำหรับร้านค้าใหม่ที่ต้องการลงทะเบียนใหม่ในเว็บ www.คนละครึ่ง.com และเตรียมตัวทำบัญชีใหม่ และดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นถุงเงินเตรียมเอาไว้ใช้งาน มีขั้นตอน ดังนี้

1.ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยแบบบุคคลธรรมดา โดยสามารถไปเปิดบัญชีได้ที่กรุงไทยทุกสาขา

2.เตรียมตัวลงทะเบียนร้านค้าผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ในวันที่ 14 มิ.ย.64 (ดูวิธีลงทะเบียนในหัวข้อถัดไป)

3.ดาวน์โหลดแอพฯ "ถุงเงิน" และสมัครใช้งาน สำหรับร้านค้าที่ยังไม่เคยมีแอพฯ นี้มาก่อน (ดูวิธีลงทะเบียนในหัวข้อถัดไป)

4.ระหว่างทำการสมัคร ให้เลือกโครงการที่ต้องการเข้าร่วม นั่นคือให้กดคลิกที่โครงการ "คนละครึ่ง"

5.เจ้าหน้าที่โครงการ จะติดต่อมายังร้านค้าของคุณเพื่อสำรวจกิจการ

6.แจ้งผลอนุมัติผ่าน Notification บนแอปถุงเงิน และ SMS

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง