ทั่วไป

'นิพนธ์' ส่งผู้ป่วยรักษาโควิดหาย ชุดสุดท้ายกลับบ้าน ขอบคุณจนท.ทำงานหนัก

"รมช.มหาดไทย" ส่งผู้ป่วยรักษาโควิดหายชุดสุดท้ายกลับบ้าน ขอบคุณ จนท. โรงพยาบาล ม.อ.และคณะแพทย์ ม.สงขลานครินทร์ ทำงานหนักดูแลผู้ป่วยลุล่วงไปได้ด้วยดี พร้อมปิดโรงพยาบาลส่วนขยาย (รพ.สนาม)

วันนี้ (5 มิ.ย.64) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทย นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหารสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ได้ทำพิธีส่งผู้ป่วยที่รักษาโควิดหายชุดสุดท้ายกลับบ้านจำนวน 41 คน

และได้ทำพิธีปิดโรงพยาบาลสนาม ภายในศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี สวนประวัติศาสตร์ พล.อ.เปรมฯ อ.เมืองสงขลา ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตั้งส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์(โรงพยาบาลสนาม) เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 (Songklanagarind COVID Collaboration Camp:SCCC) เพื่อยุติการรับงานในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้กลับไปสนับสนุนภารกิจการฉีดวัคซีนที่โรงยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจะเริ่มต้นฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

162289657740


โอกาสนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทั้งแพทย์ประจำ แพทย์เวร พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน วิศวกร งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย งานการเจ้าหน้าที่ หน่วยเคหะบริการ งานอาคารสถานที่ งานโภชนาการ หน่วยยานพาหนะ หน่วยรถพยาบาล ฯลฯ ที่ได้เสียสละอุทิศแรงกายแรงใจในการดูแลพี่น้องประชาชนผู้ป่วยโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี รักษาหายจนสามารถออกมาใช้ชีวิตภายนอกได้ในวันนี้

สำหรับโรงพยาบาลสนามส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19
(Songklanagarind COVID Collaboration Camp)
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 (Songklanagarind COVID Collaboration Camp)
ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี : มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสลานนท์ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้เปิดให้บริการผู้ป่วย ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 - 5 มิถุนายน 2564

162289659667

โดยการนำของผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย 1.รองศาสตราจารย์นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 2.รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงมณฑิรา ตัณฑนุช 3.ผู้ช่วยศาสตราจาย์นายแพทย์เทิดพงศ์ ทองศรีราช โดยให้บริการรักษาผู้ป่วยทั้งสิ้น 231 คน จากการแพร่ระบาดในพื้นที่ ซึ่งเป็นชาวไทย จำนวน 120 คน ชาวต่างชาติ จำนวน 111 คน

162289660667