โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ‘ดอยคำ’ ได้มาตรฐาน ‘IPHA’

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ‘ดอยคำ’ ได้มาตรฐาน ‘IPHA’
3 มิถุนายน 2564
224

“โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป” ทั้ง 3 แห่ง ของ “ดอยคำ” ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน “IPHA” ว่าเป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อนของโควิด-19 อย่างเป็นทางการ

จากสภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ นอกจากส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจแล้ว ยังส่งผลกระทบมายังภาคประชาชนโดยเฉพาะในการเลือกซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคทั้งหลาย เพราะเกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัยจากการซื้อสินค้า

162271432226

    โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)

ด้วยเหตุนี้ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในฐานะผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งใส่ใจและให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานความสะอาดมาโดยตลอด จึงได้ยื่นเรื่องต่อ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะองค์กรหลักภาคเอกชน และเป็นผู้จัดทำมาตรฐานสินค้าด้วยการออกเครื่องหมายรับรอง IPHA (Industrial and Production Hygiene Administration) โดยมีเป้าหมายให้โรงงานรับรองตนเอง หรือที่เรียกว่า self-declaration ระดับการสร้างมาตรฐานสุขอนามัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น อีกทั้งยังเป็นการรับรองว่าเป็นสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการสถานที่ กระบวนการผลิตและบุคลากรตามมาตรการร่วมและมาตรฐานด้านสุขอนามัย ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าและผู้บริโภคในการซื้อสินค้าที่มีมาตรฐานปลอดภัยจากโควิด-19 ภายใต้ความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กรมควบคุมโรค สถาบันอาหาร และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

162271440480

    โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

โดยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง ของ ดอยคำ ได้แก่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่, โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย และ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร  ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IPHA ว่าเป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ติดตามและป้องกันการปนเปื้อนของโควิด-19 อย่างเป็นทางการ

จึงมั่นใจได้เลยว่า ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ดอยคำ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ทั้งนี้เพราะ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ตระหนักถึงความเป็นบริษัทต้นแบบของการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา พัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชน และผลผลิตของเกษตรกรไทย

162271445679

    โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (อ.เต่างอย จ.สกลนคร)

ดอยคำ ก่อตั้งขึ้นจากพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงต้องการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้น ทรงส่งเสริมการปลูกพืชผลไม้เมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่น พร้อมทรงมีพระราชดําริให้จัดตั้ง สหกรณ์ชาวเขา และ โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป ขึ้นเพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอย่างเป็นธรรม และแปรรูปผลผลิต ภายใต้ตราสินค้า “ดอยคํา” รวมถึงจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา โดยจัดตั้งเป็นนิติบุคคลภายใต้ชื่อ บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัดดําเนินกิจการในรูปแบบ ธุรกิจเพื่อสังคมในปีพ.ศ. 2537

162271453015

     โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)

ดอยคำ ตระหนักอยู่เสมอว่าผลกำไรที่แท้จริงคือ การได้เห็นคนไทยทุกระดับกินดี อยู่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะนั้นย่อมหมายถึงความสุขที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน...ดังสโลแกนที่ว่า “เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย”

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง