'สหกรณ์' จ่อโหวตอุ้ม 'การบินไทย' หนุนฟื้นฟูกิจการ

'สหกรณ์' จ่อโหวตอุ้ม 'การบินไทย' หนุนฟื้นฟูกิจการ
19 พฤษภาคม 2564
879

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ส่งสัญญาณสมาชิกโหวตหนุนแผนฟื้นฟูฉบับทีจี ชงชื่อ “ชาญศิลป์” ร่วมเป็นผู้บริหารแผน เชื่อแผนผ่านเห็นชอบเป็นประโยชน์บินไทยและสหกรณ์

เจ้าพนักงานพิทัพษ์ทรัพย์มีกำหนดนัดประชุมเจ้าหนี้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการวันที่ 19 พ.ค.2564 หลักจากมีเจ้าหนี้บางส่วนเสนอเลื่อนการลงมติมาจากการประชุมครั้งแรกในวันที่ 12 พ.ค.2564

รายงานข่าวระบุว่า ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง การฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยระบุว่า

คณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้ให้ความสำคัญต่อแผนที่แก้ไขของผู้ทำแผนและเจ้าหนี้ทุกราย และเมื่อได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการดำเนินการแก้ไขแผนอีกครั้ง น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์สมาชิก ในฐานะเจ้าหนี้ของการบินไทย จึงได้ดำเนินการขอแก้ไขแผน ดังนี้

ประการที่ 1 เจ้าหนี้หุ้นกู้ทุกกลุ่มสามารถเลือกวิธีการรับชำระดอกเบี้ยปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ใหม่ เป็นการแปลงหนี้เป็นทุนในราคาหุ้นละ 2.5452 บาท โดยการแสดงเจตนาเป็นหนังสือต่อผู้ทำแผนได้ในปี 2571 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ในแต่ละรุ่น นอกจากนี้ เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 และกลุ่มที่ 6 ก็สามารถเลือกวิธีการรับชำระดอกเบี้ยปีที่ ถึงปีที่ 3 ใหม่ เป็นการแปลงหนี้เป็นทนในราคาข้างต้นเช่นเดียวกัน

ประการที่ 2 การจัดการและการหาประโยชน์จากทรัพย์สิน โดยการปรับโครงสร้างทางธุรกิจนั้นได้กำหนดให้ผู้บริหารแผนศึกษาความเหมาะสม ความคุ้มค่า ความจำเป็น และความเป็นไปได้ในการแยกหน่วยธุรกิจ โดยเพิ่มเติมให้ศึกษาการบริการการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ และกำหนดให้รายงานผลการศึกษาต่อคณะกรรมการเจ้าหนี้ และคณะกรรมการกำกับดูแลสินเชื่อใหม่ภายใน 1 ปี หรือระยะเวลาอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจ้าหนี้ และคณะกรรมการกำกับดูแลสินเชื่อใหม่

ดังนั้นหากผู้บริหารแผนเห็นชอบ จะต้องกำหนดกรอบการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ อาทิ เงินลงทุนเริ่มแรก การดำเนินการเพื่อให้ บริษัทย่อยมีทรัพย์สินใดๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการ ความเหมาะสมและจำเป็นในการให้บริษัทย่อยเข้าค้ำประกันหนี้ตามแผนให้กับเจ้าหนี้ทุกกลุ่มตามสัดส่วนเงินลงทุนหรือทรัพย์สินที่บริษัทย่อยได้รับจากการบินไทย ควบคุมการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทย่อย เพื่อให้การบินไทยมีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามแผน

ประการที่ 3 การแต่งตั้งผู้บริหารแผนนั้น คณะกรรมการติดตามฯ และ ชสอ. ได้เสนอ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายพรชัย ระเวช และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้บริหารแผน อย่างไรก็ตาม เพื่อความรัดกุมรอบคอบ ได้กำหนดให้การใช้อำนาจของผู้บริหารแผนต้องเป็นการใช้อำนาจผ่านที่ประชุมคณะผู้บริหารแผน และผู้บริหารแผนที่เป็นกรรมการจะมีคะแนนเสียงในการประชุมเพียง 1 คะแนนเสียงต่อ 1 คน

รวมถึงกำหนดหน้าที่ให้ผู้บริหารแผนเพิ่มเติม โดยต้องจัดให้คณะกรรมการเจ้าหนี้เข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาในสัญญาเช่าเช่าซื้อเครื่องบิน สัญญาซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ที่มีผลผูกพันการบินไทย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง