คุณภาพชีวิต-สังคม

ศบค.เตรียมเสนอผ่อนคลาย 'มาตรการร้านอาหาร' รอนายกฯ ลงนาม

ศบค. ชี้แจงรายละเอียดการ "ผ่อนคลายมาตการ" สำหรับ "มาตรการร้านอาหาร" ให้นั่งทานที่ร้านได้ แต่อยู่ในภายใต้เงื่อนไข นั่งได้ไม่เกิน 25% ของพื้นที่ ศบค.เตรียมเสนอมาตรการผ่อนคลาย รอนายกฯ ลงนาม ก่อนมีผลบังคับใช้

วันนี้ (15 พ.ค.64) นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระบุถึงอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ประชาชนรอคอย นั่นคือการผ่อนคลายมาตการการควบคุมการระบาด "โควิด-19" โดยเฉพาะ "มาตรการร้านอาหาร" โดยโฆษก ศบค. เปิดเผยว่าตอนนี้มติที่ประชุมของกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบผ่อนคลายมาตรการ และให้ให้ปรับพื้นที่ใหม่ คือ

1. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)

จาก 6 จังหวัด ปรับเหลือ 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

2. พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)

จากเดิม 45 จังหวัด ปรับเหลือ 17 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี สมุทรสาคร สงขลา และสุราษฎร์ธานี

3. พื้นที่ควบคุม (สีส้ม)

จากเดิมมี 26 จังหวัด ปรับเพิ่มเป็น 56 จังหวัด (จังหวัดอื่นๆ ที่เหลือนอกเหนือจากสองพื้นที่ข้างต้น) อีกทั้งไม่มีพื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง โดยทั้งหมดนี้จะนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป ถ้าหากมีมติเห็นชอบคำสั่งก็จะประกาศตามมา (รอนายกฯ ลงนาม ก่อนมีผลบังคับใช้)

162106888849

162106888677

สำหรับรายละเอียดของ มาตรการผ่อนคลาย “ร้านอาหาร” ที่จะเตรียมเสนอนายกฯ ได้แก่

1. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)

ให้นั่งทานอาหารในร้านได้ โดยนั่งได้ไม่เกิน 25% ของพื้นที่ นั่งทานอาหารได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. ซื้อกลับบ้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. แต่ยังคงงดจำหน่ายและห้ามดื่มสุราในร้าน ส่วนร้านสะดวกซื้อ ตลาดท้องถิ่น/โต้รุ่ง ให้เปิดบริการเวลา 04.00-23.00 น.

2. พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)

ให้นั่งทานอาหารในร้านได้ แต่ให้นั่งทานอาหารได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. งดจำหน่ายและห้ามดื่มสุราในร้าน ส่วนร้านสะดวกซื้อ ตลาดท้องถิ่น/โต้รุ่ง ให้เปิดบริการเวลา 04.00-23.00 น.

3. พื้นที่ควบคุม (สีส้ม)

ให้นั่งทานอาหารในร้านได้ปกติ งดจำหน่ายและห้ามดื่มสุราในร้าน ส่วนร้านสะดวกซื้อ ตลาดท้องถิ่น/โต้รุ่ง ให้เปิดบริการได้ตามปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่กำหนด

162106968963

โฆษก ศบค. กล่าวอีกว่า การอนุญาตให้ร้านอาหารเปิดนั่งทานในร้านได้ เป็นดำริของนายกรัฐมนตรี เพื่อผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ แต่ที่ประชุม ศบค.ก็ยังได้พูดคุยว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะก่อให้เกิดความคิดเห็นของประชาชนแตกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่เห็นด้วย และ กลุ่มที่ไม่เห็นด้วย ทางคณะกรรมการฯ จึงต้องบริหารการทำงานให้บาลานซ์ทั้งสองกลุ่มให้ดี ทั้งในเชิงของทางด้านยุทธศาสตร์ ด้านบริการ และด้านอารมณ์

โดยได้เชิญกรมอนามัย และสมาคมภัตตาคารไทยได้ให้คำมั่น โดยทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยตกลงกันแล้ว ทางสมาคมภัตตาคารไทยระบุว่าผู้ประกอบการร้านอาหารให้ความร่วมมือกับสาธารณสุขอย่างเต็มที่ และได้กำหนดมาตรการใหม่ต่างๆ มาใช้ปฏิบัติ ดังนี้

1. มาตรการหลัก

 • สถานประกอบกิจการประเมิน Thai Stop Covid Plus
 • ผู้ประกอบการและพนักงานประเมินตนเองก่อนออกนอกบ้าน/ก่อนปฏิบัติงาน ด้วยแอพฯ ที่ราชการกำหนด เช่น Thai Save Thai เป็นต้น
 • กําหนดจุดคัดกรองพนักงานและผู้รับบริการ เช่น ลงทะเบียน ตรวจวัดอุณหภูมิ “ตรวจสอบเคร่งครัด”
 • พนักงาน/ลูกค้า ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา “คัดกรองเข้มงวด”
 • จัดให้มีที่ลงมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
 • ทําความสะอาดพื้นและพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ กําจัดมูลฝอยทุกวัน ล้างและฆ่าเชื้อภาชนะสัมผัสอาหาร “สะอาดทกจุด”
 • ทําความสะอาดห้องน้ําห้องส้วม และพื้นผิวสัมผัสร่วมบ่อยๆ และอาจใช้น้ํายาฆ่าเชื่อร่วมด้วย เน้น 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัยได้มาตรฐาน (HAS)
 • เว้นระยะห่างระหว่างทางเดิน โต๊ะและที่นั่งรับประทานอาหาร พื้นที่รอคิว อย่างน้อย 1-2 เมตร และใช้บริการ ไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง “นั่งทานมีระยะห่าง”
 • ควบคุมจํานวนผู้รับบริการไม่ให้แออัด 2-4 ตร.ม./คน จํากัด จํานวนผู้ใช้บริการลดลงเหลือ 25-50 % และ จัดระยะห่างระหว่างโต๊ะที่นั่ง 1-2 เมตร
 • ห้ามจําหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • เปิดให้บริการตามระยะเวลาตามขอบเขตพื้นที่

162106888956

2. มาตรการเสริม

 • มีมาตรการติดตามข้อมูลของพนักงาน เช่น การใช้แอพพลิเคชั่นที่ราชการกำหนด
 • มีมาตรการในการลดการ “ลดการสัมผัส” ระบบการจองคิวหรือสั่งซื้อกลับบ้าน, ระบบการชําระเงินออนไลน์, กำหนดมาตรการสําหรับผู้รับบริการ เช่น  สามารถเปิดหน้ากากอนามัยได้เฉพาะเวลานั่งรับประทานอาหาร, ลดการพูดคุยหรือไข้เสียงดังภายในร้าน
 • จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
 • กําหนดทางเข้า-ออก ที่ชัดเจน

3. มาตรการจำเพาะ

 • จัดหาวัคซีน Covid-19 สําหรับ ผู้ประกอบกิจการ, ผู้สัมผัสอาหาร(คนครัว), ผู้ปฏิบัติงานในร้าน
 • กรณีพบพนักงานหรือผู้รับบริการ ป่วยเป็น covid-19 ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในพื้นที่ทันที และหยุดประกอบกิจการชั่วคราว เพื่อทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคในระดับจังหวัดกําหนด