Data Analysis

คนไทยเทใจหนุน 'แอพเรียกรถ'

เปิดผลสำรวจ คนไทยเทใจหนุน 'แอพเรียกรถ'

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยผลสำรวจความคิดเห็นของคนไทยที่มีต่อนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่ได้ส่งเสริมและผลักดันให้การนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารผ่านแอพพลิเคชั่นหรือบริการ “เรียกรถผ่านแอพ” ครอบคลุมทั้งประชาชนทั่วไป

คนขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ให้บริการเรียกรถผ่านแอพ รวมถึงคนขับแท็กซี่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบ 100% ต่างเห็นด้วยกับการส่งเสริมให้มีบริการดังกล่าว ด้วยเหตุผลหลักด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ อีกทั้งอยากให้รัฐจัดทำขั้นตอนทางกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนแท็กซี่ 56.3% เห็นด้วยกับการส่งเสริมให้มีบริการดังกล่าว แต่ก็กังวลในเรื่องต้นทุนการประกอบอาชีพสูงกว่า รวมถึงข้อกำหนดในการให้บริการที่เข้มงวดมากกว่าคนขับรถยนต์ส่วนบุคคล

จึงคาดหวังให้ภาครัฐในการช่วยเหลือ ทั้งช่วยลดต้นทุนจากภาระที่ไม่จำเป็น เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เเละค่าบริการรายเดือนของระบบเเท็กซี่ที่ภาครัฐกำหนดไว้ รวมทั้งช่วยควบคุมราคาเชื้อเพลิง และคาดหวังให้มีการปรับราคามิเตอร์ให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนและสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

162095546754