สหกรณ์ ร้องเฉลิมชัย ร้องชะลอกฎกระทรวง 1 ปี

สหกรณ์ ร้องเฉลิมชัย ร้องชะลอกฎกระทรวง 1 ปี
9 พฤษภาคม 2564
310

สหกรณ์ ตบเท้า พบเฉลิมชัย ชะลอกฎกระทรวงคุมเข้มเครดิตยูเนี่ยน –ออมทรัพย์ ออกไปอีก 1 ปี รอ ปันผลสมาชิก ช่วยสถานการณ์โควิด

นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เปิดเผยว่า สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตามวิชาชีพต่าง ๆ  เสนอแนวคิดช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิก เตรียมยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เพื่อชะลอการออกกฎกระทรวงฯ

 ทั้งนี้ ทางสหกรณ์มองว่า กฎกระทรวง ในส่วนของการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ 2564  ซึ่งออกมาตามพระราชบัญญัติ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2564 มีความเหมาะสมในการกำกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้สหกรณ์มี   ธรรมาภิบาล สร้างวินัยทางการเงินแก่สมาชิก และพัฒนาความสามารถของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

 

แต่สำหรับการออกกฎกระทรวงเพื่อกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในส่วนที่เหลือ  ตามความในมาตรา 89/2  แห่งพระราชบัญญัติ  โดยเฉพาะเกี่ยวกับการทำธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก เช่น การกำหนดงวดชำระหนี้ และวงเงินการกู้ยืมของสมาชิก เป็นต้น ซึ่งได้มีการออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ล่วงหน้าไปก่อนกฎกระทรวงนั้น อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารงานสหกรณ์และอาจทำให้สมาชิกสหกรณ์ไม่สามารถกู้เงินเพื่อใช้จ่ายตามความจำเป็นได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงภาวะการระบาดของไวรัสโควิด- 19 ซึ่งจะสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับการที่หน่วยงานกำกับภาครัฐเข้มงวด  ส่งผลให้สหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกสหกรณ์ได้

                 นอกจากนี้ ร่างกฎกระทรวงตามความในมาตรา 33/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ที่กำหนดประเภทธุรกิจที่สหกรณ์แต่ละประเภทจะดำเนินการได้นั้น อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ ฯ ที่กำหนดให้รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครองและสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ ซึ่งควรจะมีการพิจารณาโดยรอบคอบและให้ประชาชนในขบวนการสหกรณ์ได้มีส่วนร่วม

 แต่การออกกฎกระทรวงดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564  ดังนั้น สันนิบาตสหกรณ์ฯ และขบวนการสหกรณ์จึงจำเป็นที่จะต้องขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอให้ชะลอและเลื่อนการออกกฎกระทรวงส่วนที่เหลือตามความในมาตรา 33/1 และมาตรา 89/2  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติมออกไปอีก 1 ปี นับแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เพื่อต่อลมหายใจให้สหกรณ์สมาชิกสามารถดำเนินงานต่อไปได้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: