เปิด 'คู่มือ กปท.' รับมือโรคระบาด 'โควิด-19'

เปิด 'คู่มือ กปท.' รับมือโรคระบาด 'โควิด-19'
9 พฤษภาคม 2564
108

สปสช. จัดทำ "คู่มือ กปท." รับมือโรคระบาด ดึง อปท. ทั่วประเทศ ใช้กลไก “กปท.” ร่วมเร่งแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ในชุมชน เผย ปี 64 มี 4,027 อปท. จัดทำโครงการ กปท. ป้องกัน"โควิด-19 "แล้ว

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค "โควิด-19" การปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในการดูแลและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา งดการจับกลุ่มพูดคุย รับประทานอาหารหรือทำกิจกรรมร่วมกัน ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของต่างๆ ที่อาจมีการปนเปื้อนเชื้อ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได เป็นต้น

นอกจากนั้น ห้ามออกจากห้องพักโดยไม่จำเป็น ตลอดระยะเวลาการกักกัน เป็นมาตรการสำคัญในการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดได้ จำเป็นต้องเร่งสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน มาตรการเหล่านี้ จำเป็นต้องเร่งสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเพื่อเร่งลดการแพร่ระบาด

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น  "กปท." โดยงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ 7,740 แห่งที่ได้ร่วมจัดตั้ง

มีเป้าหมายสำคัญนอกจากมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสุขภาพในพื้นที่แล้ว ยังเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่รวมถึงการเกิดโรคระบาด

  • จัดทำ "คู่มือกปท." ร่วมป้องกัน "โควิด-19" 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค"โควิด-19" ในปี 2563 มี อปท. จำนวน 5,213 แห่ง ดำเนินการโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค"โควิด-19" จำนวน 20,108 โครงการ งบประมาณรวมกว่า 994.33 ล้านบาท ที่มีส่วนช่วยลดการแพร่ระบาดลงได้

ในปี 2564 นี้ ได้มี อปท. 4,027 แห่ง ร่วมดำเนินโครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรค"โควิด-19" แล้ว จำนวน 14,401 โครงการ เป็นงบประมาณกว่า 458.83 ล้านบาท

นพ.จเด็จ กล่าวว่า เพื่อให้ อปท. นำกลไก "กปท." มาร่วมแก้ปัญหาสถานการณ์โรคระบาดในครั้งนี้ โดยเฉพาะการกระตุ้นเพื่อเร่งสร้างความตระหนักรู้และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขสู่ชุมชนในพื้นที่ รวมถึงเพิ่มการเข้าถึงวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันโรค สปสช. ได้จัดทำคู่มือ แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ หรือ "คู่มือ กปท."

  • แนะดาวน์โหลด "คู่มือกปท." บริหารท้องถิ่นรับมือโรคระบาด

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับ อปท. ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ "ท้องถิ่น"หรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 (5) ที่ระบุว่า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้

โควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วขณะนี้ การแก้ไขปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนและทุกภาคส่วน โดยใช้ทุกๆ กลไกที่มีอยู่ อย่างกลไก กปท. ในการนำมาตรการต่างๆ ลงสู่ชุมชน เพื่อเร่งสร้างความตระหนักรู้และเกิดการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดและจริงจัง” เลขาธิการ "สปสช." กล่าว

ดาวน์โหลดคู่มือ “แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่” ได้ที่ : https://stream.nhso.go.th/assets/portals/1/ebookcategory/80_plague/

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง