กทม.ตั้ง 'ศูนย์โควิดระดับเขต' สกัด 'โควิด' ระบาดในชุมชน

กทม.จัดตั้งศูนย์โควิดระดับเขต สกัด "โคสิด" แพร่ระบาดในชุมชน

วันที่ 6 .. ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(กทม.) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกทม. เป็นประธานการประชุมจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพญ โดยมี แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ นายขจิต ชัชวานิชย์ นางวัลยา วัฒนรัตน์ นายชาตรี วัฒนะเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขต 50 เขตผ่านระบบ vdo conference

นางศิลปสวย กล่าวว่า จากการประชุมศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ครั้งที่ 1/2564 เมื่อเช้าวันที่ 6 .. มีมติให้ กทม.ตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ระดับเขต เพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลง และคลี่คลายโดยเร็ว จึงมอบหมายสำนักงานเขต 50 เขต เร่งจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 5 ฝ่าย ประกอบด้วย

1620291932100

1.ฝ่ายอำนวยการ มอบหมายผู้อำนวยการเขตเป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการติดตามสถานการณ์ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน จัดทำมาตรการป้องกันและควบคุมโรค สื่อสารประชาสัมพันธ์ กำกับติดตามการดำเนินงาน และมาตรการฯ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.ฝ่ายปฏิบัติการตรวจเชิงรุก มอบหมายผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์จัดทำมาตรการการเฝ้าระวัง ค้นหาเชิงรุกสอบสวนโรค และจัดทำมาตรการควบคุมโรคทั้งในกลุ่มเสี่ยง และผู้สัมผัส

3.ฝ่ายบริหารจัดการผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยง มอบหมายผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตเป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำแผนการรักษาพยาบาลรองรับผู้ป่วยทุกระดับ ทั้งเตียง บุคลากร ทรัพยากรในการรักษา จัดระบบการส่งต่อจากหน่วยบริการทุกระดับไปยังสถานพยาบาล และรพ.สนามให้มีเอกภาพ

4.ฝ่ายบริหารจัดการพื้นที่ มอบหมายผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตเป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดการในชุมชนให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค ควบคุมกำกับการเคลื่อนย้าย และการกักกันที่บ้าน(Home Quarantine) จัดสิ่งสนับสนุน เช่น อาหารของใช้จำเป็น เฝ้าระวังการเจ็บป่วยในชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในมาตรการต่างๆ ของรัฐ โดยทำงานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.ฝ่ายบริหารจัดการการฉีดวัคซีน มอบหมายผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำแผน และจัดหาวัสดุทางการแพทย์ และวัคซีนให้เพียงพอ จัดระบบการสนับสนุนวัสดุทางการแพทย์ บริหารจัดการ เตรียมการฉีดวัคซีนให้ทันเวลา

"นอกจากนี้ มอบหมายทุกสำนักงานเขตเร่งสำรวจผู้ป่วยตกค้างในพื้นที่ ทั้งในส่วนที่ทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อ (SWAB) จากที่อื่นหรือไม่อยู่ในรายชื่อผู้ป่วยของทีมแพทย์กทม. ให้เพื่อให้การข่วยเหลือเข้ารับระบบการรักษาไม่ให้มีผู้ป่วยตกค้างในพื้นที่กรุงเทพฯ"ปลัด กทม.ระบุ