STGT แจ้งตลาดหุ้นสิงคโปร์ไฟเขียวรับเข้าจดทะเบียน

STGT แจ้งตลาดหุ้นสิงคโปร์ไฟเขียวรับเข้าจดทะเบียน
5 พฤษภาคม 2564
586

"ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)" แจ้งได้รับหนังสืออนุญาตเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เตรียมเผยแพร่รายละเอียดวันที่ 7 พ.ค.นี้ ก่อนเข้าเทรดกระดาน SGX-ST

นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์ กรรมการและผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เรียนชี้แจงไปเมื่อวันที่ 13 พ.ย.2563 ว่าบริษัทฯ ได้เตรียมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) (Secondary Listing) นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 3 พ.ค.2564 บริษัทฯ ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แบบมีเงื่อนไข (Letter of Conditional Eligibilty-to-List หรือ "ETL") สำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) จากตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดย ETL จะเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

(ก) การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST)

(ข) การที่บริษัทฯ ดำรงสถานะของหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ค) การเปิดเผยข้อมูลก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ (Pre-Quotation Disclosure) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) กำหนด

(ง) บริษัทฯ ยืนยันว่าหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังดับของบริษัทฯ (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ได้ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

(จ) บริษัทฯ ตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ตามที่กำหนดใน Rule 217 ของคู่มือการจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-STI (Listing Manual)

(1) การเปิดเผยข้อมูลและเอกสารทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) ในเวลาเดียวกันกับการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) ทราบเกี่ยวกับการออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมในประเภทเดียวกันกับหลักทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) รวมถึงดวามเห็นของตลาดหลักทรัพย์หลัก

(3) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อื่นๆ ในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอาจถูกกำหนดโดย ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) ในเวลาใดๆ (ไม่ว่าก่อนหรือภายหลังการจดทะเบียน)

(ฉ) บริษัทฯ ตกลงเปิดเผยข้อมูลทันทีที่มีการเปลี่ยนกฎหมายของประเทศที่บริษัทฯ จัดตั้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบ หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ถือหุ้นบนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง

(1) สิทธิในการเข้าร่วม แสดงดวามเห็น ออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และสิทธิในการมอบฉันทะ

(2) สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และสิทธิประโยชน์อื่น

(3) ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(4) อากรแสตมป์บนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(5) หลักเกณฑ์การรายงานข้อมูลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่สำหรับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(6) ข้อจำกัดการถือครองหุ้นของคนต่างด้าวในหุ้นของบริษัทฯ (Foreign Shareholding Limits)

(7) การควบคุมเงินทุน (Capital Control) สำหรับการจ่ายเงินปันผล หรือการจ่ายเงินสดในรูปแบบอื่นบนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(8) หน้าที่ในการยื่นเอกสารหรือการประกาศใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(ช) บริษัทฯ ตกลงว่าในกรณีที่ต้องมีการหยุดหรือระงับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จะขอให้มีการหยุดหรือระงับการซื้อขายหุ้นของบริษัท ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ทุกแห่งที่ได้จดทะเบียนในเวลาเดียวกัน

(ซ) มีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Issue Manager ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ว่ามีข้อตกลงซึ่งเป็นที่พอใจต่อตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) เพื่อให้มั่นใจว่า

(1) การซื้อขายที่เป็นปกติในตลาดเมื่อมีการเริ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST)

(2) การชำระราคาที่ตรงเวลา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะขั้นตอนในการฝาก ถอน และลงทะเบียนในทะเบียนผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นของบริษัทฯ ในประเทศสิงคโปร์

ทั้งนี้ การได้รับ ETL โดยบริษัทฯ นั้น ไม่ได้เป็นการรับรองการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) ของบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ และหรือหุ้นของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ คาดว่าเอกสารเกี่ยวกับบริษัทฯ (Introductory Document) ซึ่งแสดงรายละเอียดของการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์จะมีการเผยแพร่ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) ในวันที่ 7 พ.ค. ก่อนการจดทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ บนกระดานหลัก (Main Board) ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง