'ผู้ป่วยโควิด-19'รักษาฟรี ไม่มีการจ่ายส่วนต่างแม้รักษาใน'รพ.เอกชน'

'ผู้ป่วยโควิด-19'รักษาฟรี ไม่มีการจ่ายส่วนต่างแม้รักษาใน'รพ.เอกชน'
4 พฤษภาคม 2564
3,303

กรม สบส.ยัน'ผู้ป่วยโควิด-19' ที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลใน"รพ.เอกชน" และ"สถานพยาบาลเอกชน "ไม่ต้องจ่ายตั้งแต่ต้นจนจบ ตามประกาศของสธ.


นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า จากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค "โควิด-19" ที่มีผู้ป่วยจำนวนมากในแต่ละวันนั้น สร้างความตึงเครียดและวิตกกังวลให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ยิ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อว่าการเข้ารับการรักษาพยาบาลโรค "โควิด-19" ใน "รพ.เอกชน" และ"สถานพยาบาลเอกชน"นั้น ผู้ป่วยจะต้องจ่ายส่วนต่างของค่าห้องพัก ค่าห้องความดันลบ หรือค่ายาเพิ่มหากเกินวงเงินที่รัฐบาลกำหนด ยิ่งเป็นการซ้ำเติมต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชน ซึ่ง "กรม สบส."ต้องขอเรียนกับพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จ ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรค "โควิด-19" ซึ่งกำหนดให้ "ผู้ป่วยโควิด-19" เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาล

  • ย้ำ"ผู้ป่วยโควิด-19"มีสิทธิรักษา "สถานพยาบาลเอกชน"ฟรี

โดย"ผู้ป่วยโควิด-19" สามารถเข้ารับสิทธิการรักษาใน "สถานพยาบาล"ตามสิทธิรักษาของตนเอง หรือสถานพยาบาลใดก็ได้ทั้งรัฐและเอกชน หรือแม้มิได้เป็นผู้ป่วยแต่หากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการเข้าข่ายที่จะติดเชื้อโรค "โควิด 19" ก็สามารถเดินทางไปตรวจที่สถานพยาบาลใดก็ได้ หากแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยโรคโควิด 19 จะถูกส่งตัวรักษาตามกระบวนการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ยกเว้น การขอใช้สิทธิเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกให้เป็นสิทธิของผู้ป่วยหรือญาติที่จะทำความยินยอมตกลงกับสถานพยาบาล

162010441855

หากสถานพยาบาลเอกชนแห่งใดปฏิเสธการรักษา หรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ป่วยหรือญาติ จะถือว่ามีความผิดตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ผู้ประกอบกิจการและผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอให้พี่น้องประชาชนไว้วางใจได้ว่าในกรณีที่เจ็บป่วยด้วยโรคโควิด 19 จะสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลเอกชนได้ โดยที่ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มเติม”นพ.ธเรศ กล่าว

.

  • ขั้นตอนเบิกจ่ายค่ารักษาโรคโควิด-19 ใน "รพ.เอกชน"

ด้านทต.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส.กล่าวต่อว่า สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด 19 ของ "สถานพยาบาลเอกชน"นั้น ขอให้"สถานพยาบาลเอกชน"รวบรวมเอกสารหลักฐาน สรุปค่าใช้จ่ายส่งให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ "สปสช." ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อแจ้งให้กองทุนของผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตา

กฎหมายซึ่งประกอบด้วย 3 กองทุน ได้แก่ 1.กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2.กองทุนรักษาพยาบาลประกันสังคม และ3.กองทุนรักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการทราบ หลังจากนั้นกองทุนจะดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในอัตราตามบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขฯ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 45 วัน ในการเบิกจ่าย

ทั้งนี้ หากผู้ป่วยหรือญาติฯ พบ "สถานพยาบาลเอกชน" ในเขตกรุงเทพฯ มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด 19 สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน กรม สบส. 1426 แต่หากอยู่ในต่างจังหวัดให้แจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ หรือที่ "กรม สบส."

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง